John Web­s­ters nya te­ma

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

Ef­ter do­ku­men­tä­rer om kli­mat­ho­tet sö­ker John Web­s­ter sig nu mot nya äm­nen. Näs­ta film hand­lar om det svå­ra sor­gear­be­tet som är ex­tra tungt för dem vars an­hö­ri­ga fal­lit of­fer för be­sin­nings­löst våld.

●●Ål­der: 50 år.

●●Fa­milj: Hu­stru Anu, sö­ner­na Samu­el och Ben­ja­min.

●●Kar­riär: Do­ku­men­tär­fil­ma­re. Har gjort bland an­nat fil­mer­na Suk­ki­en eu­roe­lämää (1999), Hi­ihtäjät (2006) och Hur man rör till en rik­tig sop­pa (2008).

●●Ak­tu­ell: Med se­nas­te do­ku­men­tä­ren Litt­le Yel­low Boots. Fil­men vi­sas på Yle mån­da­gen den 20 no­vem­ber men finns på Are­nan från och med den 15 no­vem­ber.

●●Se­nast sed­da do­ku­men­tär: The last men in Alep­po, re­gis­se­rad av Fi­ras Fayy­ad, Steen Jo­han­nes­sen

●●Gil­lar: Att job­ba med hän­der­na, till ex­em­pel att snick­ra.

FOTO: NIKLAS TALLQVIST

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.