Be­söks­för­bud för­hind­ra­de in­te kniv­dåd

Kniv­hugg­ning Frå­gor­na är många ef­ter mån­da­gens tra­ge­di där en treå­rig flic­ka mis­te li­vet i ett vålds­brott i Borgå. Po­li­sen har nu för­hört flic­kans 38-åri­ga pap­pa som miss­tänks för mord. Häkt­nings­för­hand­ling­ar­na äger rum in­om kort.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - TEXT & FOTO SPT/HENRI FORSS

Sor­gen i Borgå är på­tag­lig ef­ter mån­dags­mor­go­nens tra­gis­ka hän­del­se där en pap­pa kniv­högg sin treå­ri­ga dot­ter. Man­nen miss­tänks för mord.

En an­mä­lan om be­söks­för­bud ha­de läm­nats in vid tings­rät­ten i hös­tas och po­li­sen ha­de fö­re rät­te­gång­en ut­fär­dat ett tem­po­rärt be­söks­för­bud för man­nen. I bak­grun­den lig­ger en vårds­nads­tvist.

Ett hav av grav­ljus står fram­för por­ten till Ly­cei­par­kens lek­plats på tis­da­gen. Bland lju­sen syns någ­ra mju­kis­djur som in­vå­nar­na i Borgå har läm­nat åt den dö­da flic­kan. Sor­gen är på­tag­lig, lik­som choc­ken.

– Jag var på väg till sko­lan när det hän­de, jag såg när po­li­sen grep man­nen, sä­ger Elekt­ra Kas­ken­taus, 16 år.

Hon är en av dem som kom­mit till plat­sen, där en 38-årig pap­pa miss­tänks ha mör­dat sin treå­ri­ga dot­ter på mån­dag mor­gon.

– Först för­stod jag in­te att det var frå­ga om en kniv­hugg­ning. Men se­dan såg jag bar­net som låg på mar­ken, det var hemskt.

Pap­pan är fransk med­bor­ga­re. En­ligt upp­gif­ter var han och bar­nets mam­ma in­vol­ve­ra­de i en våld­sam vård­nads­tvist. På grund av det var man­nen be­lagd med tem­po­rärt be­söks­för­bud.

Strax fö­re då­det ha­de pap­pan ta­git bar­net hem­i­från mam­man. När de kom till lek­par­ken ha­de han av okänd an­led­ning bör­jat miss­hand­la bar­net. I nå­got ske­de drog han fram en kniv.

– Jag bor strax bakom hör­net, sä­ger Ca­ri­ta Gustafs­son.

Hon såg am­bu­lan­ser­na och he­li­kop­tern som lan­da­de på gräs­mat­tan bred­vid lek­plat­sen. Först trod­de hon att det ha­de hänt nå­got på sko­lan.

– Det ha­de va­rit hemskt, men det här är ofatt­bart. Vad tänk­te han?

Gustafs­son kan in­te fö­re­stäl­la sig hur mam­man ska kun­na gå vi­da­re. Hon hop­pas att pap­pan ska få ett hårt straff.

Mo­ti­vet ett frå­ge­tec­ken

I cent­rum av Borgå är Pe­ter Vir­ta­nen och Her­bert Ek­holm på pro­me­nad. Män­nen läs­te om hän­del­ser­na på web­ben.

– Först viss­te man in­te rik­tigt vad som ha­de hänt, men ef­ter­hand blev det kla­ra­re. Otro­ligt att nå­got sånt här kan hän­da, sä­ger Ek­holm.

Lik­som många and­ra vet de in­te rik­tigt hur man ska stäl­la sig till sa­ken. Tan­kar­na är många.

– Jag läs­te nå­gon­stans att pap­pan är fransk med­bor­ga­re och att det var trub­bel i fa­mil­jen. Men det är svårt att sä­ga vad som lig­ger bakom, sä­ger Vir­ta­nen.

Ca­ro­la Ven­to, fri­sör, hål­ler med. Hon och hen­nes kun­der har pra­tat om då­det he­la da­gen. Tå­rar­na rin­ner när hon tän­ker på den lil­la flic­kan.

– Mam­man mås­te kän­na sig för­fär­lig. Ifall nå­got dy­likt skul­le hän­da mig så skul­le jag be att de sät­ter mig i ko­ma för jag skul­le in­te kla­ra av att fort­sät­ta.

Pap­pans mo­tiv är ett stort frå­ge­tec­ken för hen­ne. Kans­ke var han de­spe­rat?

– Men det finns även män­ni­skor som in­te har jät­te­myc­ket käns­lor. Om man är av nar­cis­sis­tisk na­tur så är ett barn ba­ra en ma­te­ri­ell sak. Det spe­lar ing­en roll vad som hän­der med det så länge man vin­ner, sä­ger Ven­to.

Hon är rädd för att pap­pan ska kom­ma allt­för lätt un­dan. Mar­dröm­men är att pap­pan blir dömd för dråp och sit­ter ba­ra hal­va ti­den ef­tersom han är första­gångs­för­bry­ta­re.

Det här kom­mer än­då in­te att ske, ef­tersom pap­pan ti­di­ga­re har bli­vit dömd för miss­han­del. Då var off­ret hans and­ra dot­ter från ett an­nat för­hål­lan­de.

In­te ett miss­tag

Da­vid Nyqvist skju­ter på sin barn­vagn i Gam­la stan. Han bor i Per­nå och är i Borgå ba­ra på be­sök. På sisto­ne har han för­sökt und­vi­ka att lä­sa trå­ki­ga ny­he­ter, Fa­ce­book och and­ra so­ci­a­la me­di­er har han läm­nat helt.

– Men min fru har va­rit va­ken he­la nat­ten. Hon har fun­de­rat mer på det här än jag, sä­ger Nyqvist.

Som pap­pa för­står han att man in­te all­tid kom­mer över­ens med sitt barn, men att det skul­le gå så här långt är ofatt­bart.

– Det var in­te ett miss­tag. Det fanns en tan­ke där bakom. Han ha­de fun­de­rat i för­väg vad han skul­le gö­ra.

Nyqvist syf­tar på att pap­pan ha­de kniv med sig. En nor­mal pap­pa har in­te kniv med sig när han tar sin dot­ter till lek­par­ken. Frå­gan är om pap­pan tog kni­ven sam­ti­digt som han tog med sig dot­tern hem­ma hos mam­man.

Han hop­pas att fal­let ska ut­re­das grund­ligt. Även om det in­te gör sa­ken bätt­re, är det vik­tigt att för­stå vad som rör­de sig i pap­pans hu­vud.

Till­ba­ka på brotts­plat­sen har Ee­ro Ni­e­mi kom­mit för att stå en stund fram­för grav­lju­sen. Även han har fun­de­rat över pap­pans mo­tiv.

Först för­stod jag in­te att det var frå­ga om en kniv­hugg­ning. Men se­dan såg jag bar­net som låg på mar­ken, det var hemskt. Elekt­ra Kos­ken­taus ögon­vitt­ne

– Ock­så om det är frå­ga om en vård­nads­tvist så är barn all­tid oskyl­di­ga. Jag för­står in­te hur en man kan gö­ra nå­got sånt mot ett för­svars­löst barn, sä­ger Ni­e­mi.

Han är oro­lig över att då­det ska le­da till att Borgå­bor­na vän­der sig mot sta­dens in­vand­rar­po­pu­la­tion.

– Borgå har all­tid va­rit vän­ligt sin­nat mot in­vand­ra­re, vi har gett rum åt and­ra kul­tu­rer. Jag miss­tän­ker att det här kan le­da till att si­tu­a­tio­nen blir säm­re.

SORG. Många Borgå­bor be­sök­te plat­sen för vålds­då­det.

BEKYMRAD. Ca­ro­la Ven­to är rädd för att den miss­tänk­ta gär­nings­man­nen ska kom­ma un­dan med ett allt­för lind­rigt straff.

ORO­LIG. Ee­ro Ni­e­mi hop­pas att Borgås in­vand­rar­po­pu­la­tion in­te ska be­hö­va li­da på grund av van­sin­nes­då­det.

VITTNE. Elekt­ra Kos­ken­taus såg vålds­brot­tet som äg­de rum på Ly­cei­par­kens lek­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.