Aar­ni­os tur att ta­la ut

Ja­ri Aar­nio un­der­kän­ner be­stämt åkla­gar­nas och tings­rät­tens tolk­ning av te­le­upp­gif­ter­na som pe­kar ut ho­nom som ”Bö­le­man­nen”. Den mys­tis­ka ge­stal­ten som di­ri­ge­ra­de nar­ko­ti­ka­af­fä­rer­na med den und­re värl­den.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - STEFAN LUNDBERG 029080 1354, stefan.lundberg@ksf­me­dia.fi

Ja­ri Aar­nio för­sva­rar den här vec­kan munt­ligt sin oskuld i Helsing­fors hov­rätt. I går för­säk­ra­de han att han in­te kan va­ra ”Bö­le­man­nen”, spin­deln i nä­tet i den sto­ra hasch­här­van, som han dömts för. Han har an­vänt mo­bil­te­le­fo­ner­na som bin­der ho­nom vid brot­tet ba­ra spo­ra­diskt och det är kol­le­ger­na, in­te han, som läm­nat elektro­nis­ka spår i po­lishu­sets pas­ser­kon­troll.

Nar­ko­ti­ka­ro­telns för­ra chef Ja­ri Aar­nio hör­des själv i hov­rät­ten i går när hans för­svars­ad­vo­kat Ri­it­ta Lep­pi­ni­e­mi sköt­te ut­fråg­ning­en. Aar­nio an­ser att åkla­gar­nas tolk­ning av hur han rört sig ut­i­från te­lei­den­ti­fi­ka­tions­upp­gif­ter­na är re­na fan­ta­si­fos­ter. Åkla­gar­na an­ser sig ha be­vis för att det var just Aar­nio som an­vän­de pre­paid­te­le­fo­ner i si­na kon­tak­ter med und­re värl­den när han ge­nom­för­de de grova nar­ko­ti­kabrot­ten som tings­rät­ten dömt ho­nom för.

Lep­pi­ni­e­mi drog fram en rad te­le­upp­gif­ter som vi­sar var ”Bö­le­man­nen” rört sig, men där Aar­ni­os tjäns­te­te­le­fon in­te har lo­ka­li­se­rats. En­ligt för­sva­ret är det ett be­vis på att Aar­nio in­te kan va­ra ”Bö­le­man­nen”.

– De här upp­gif­ter­na har jag bett om gång på gång, men åkla­gar­na har in­te gått med på att ge dem ifrån sig. Min ad­vo­kat har nu ef­ter hårt ar­be­te fått se dem, in­led­de Aar­nio, som an­ser att man in­te ve­lat de­la med sig av dem för att de är för­del­ak­ti­ga för ho­nom.

– Det fö­re­fal­ler myc­ket osan­no­likt att min tjäns­te­te­le­fon skul­le ha va­rit stum just de fy­ra tim­mar när ”Bö­le­man­nens” te­le­upp­gif­ter synts på oli­ka stäl­len.

Aar­nio un­der­kän­ner ock­så åkla­gar­nas tolk­ning av hur och när han rört sig i po­lishu­set. En­ligt Aar­nio hän­vi­sar åkla­gar­na till loggupp­gif­ter som här­stam­mar från en elektro­nisk nyc­kel som po­li­ser­na an­vän­de ge­men­samt me­dan han an­vän­de ett eget elektro­niskt pas­ser­kort.

”Ing­en kopp­ling till Hol­land”

När Lep­pi­ni­e­mi frå­ga­de Aar­nio om den hol­länds­ka kon­tak­ten, den som en­ligt åkla­gar­na le­ve­re­ra­de hasch­tun­nor­na till Fin­land kun­de man ana sig till en lätt ils­ka un­der Aar­ni­os an­nars så lug­na fa­sad. En­ligt Aar­nio hän­för sig kon­tak­ten till en in­ter­na­tio­nell po­lis­ut­red­ning av Hells Ang­els och är in­te på nå­got sätt an­märk­nings­värd. Po­li­sen ha­de en­ligt Aar­nio ti­o­tals mot­sva­ran­de kon­tak­ter. Den­na spe­ci­fi­ka skul­le ha skötts av hans un­der­ly­dan­de Mi­kael Ru­ne­berg, som dömts till 3,5 års fäng­el­se i sam­ma här­va i tings­rät­ten.

Aar­nio lät för­stå att han med sin me­del­måt­ti­ga ”ral­ly­eng­els­ka” in­te ha­de ve­lat ge sig in på dis­kus­sio­ner med käl­lan.

– Man lå­ter för­stå att det här är kon­tak­ten som skic­ka­de hit tun­nor­na, men man har in­te lyc­kats kopp­la nå­gon av dem som döm­des i hasch­af­fä­ren till den hol­länds­ka kon­tak­ten, sa­de Aar­nio.

Mys­tisk känga

Aar­nio fick ock­så lov att för­kla­ra hur det kom sig att po­li­sen hit­ta­de en av mo­bi­ler­na i en vin­ter­känga i Aar­ni­os ga­rage vid hus­rann­sa­kan. Aar­nio sa­de att mo­bi­len är från bör­jan av 2000-ta­let och käng­an ha­de en ut­ländsk knark­miss­tänkt rock­bands­med­lem glömt ef­ter sig i häk­tet. Aar­nio ha­de be­hål­lit käng­an som ett min­ne av hän­del­sen och den ha­de i sam­band med oli­ka flytt­ning­ar och om­möble­ring­ar i po­lishu­set se­dan lan­dat i hans ga­rage.

Aar­nio an­sträng­de sig, när han nu fick or­det, att in­för rät­ten för­kla­ra hur nar­ko­tika­po­li­sen ar­be­tar och hur vik­tigt det är att po­li­sen har för­tro­en­de­ful­la re­la­tio­ner till tip­sa­re i und­re värl­den. Re­dan som ung po­lis 1981 blev han av che­fer­na pre­sen­te­rad för gam­la bo­var.

– Man sa­de mig att so­ci­a­la fär­dig­he­ter in­te är till nack­del i job­bet och att det är en­da sät­tet att få re­da på vad som hän­der i den värl­den.

Man sa­de mig att so­ci­a­la fär­dig­he­ter in­te är till nack­del i job­bet och att det är en­da sät­tet att få re­da på vad som hän­der i den värl­den. Ja­ri Aar­nio som be­rät­ta­de att han som ung po­lis 1981 av che­fer­na blev pre­sen­te­rad för gam­la bo­var.

På bo­var­nas bröl­lop

En­ligt Aar­nio var kon­tak­ter­na mel­lan po­li­ser och kri­mi­nel­la så in­ten­si­va att po­li­ser till och med gick på bo­var­nas bröl­lop och and­ra fa­mil­je­fes­ter och hjälp­te dem med var­dags­pro­blem såsom att skaf­fa jobb och bo­stä­der och dräg­li­ga­re för­hål­lan­den i fäng­el­ser­na.

– Vi hjälp­te dem med så­dant som låg in­om la­gens rå­mär­ken.

Ja­ri Aar­nio val­de ett un­der­vi­san­de ton­fall. Åkla­gar­na och do­mar­na i tings­rät­ten har, en­ligt ho­nom, ing­et hum om nar­ko­tika­po­li­sens var­dag.

Till dags­ru­ti­ner­na hör­de in­te att pro­to­koll­fö­ra och do­ku­men­te­ra de sam­tal en­skil­da po­lis­män för­de med tip­sar­na, ”tjal­lar­na”.

– De do­ku­men­te­ra­des in­te för all­mänt bruk. Var och en för­de si­na eg­na an­teck­ning­ar.

Po­li­ser­na som syss­la­de med iscen­sat­ta nar­ko­tika­köp och in­filt­ra­tions­verk­sam­het ha­de ett eget ”smyg­kon­tor” i Väst­ra Bö­le i Si­was käl­la­re.

En­ligt Aar­nio var det för att po­li­ser­na skul­le ha av­slö­jats för de kri­mi­nel­la om de ha­de mött dem i po­lishu­set. Spe­ci­al­po­li­ser­na ha­de en egen hand­kas­sa som stod för ut­gif­ter som upp­kom i sam­band iscen­sat­ta knark­köp och um­gäng­et med tip­sa­re.

I mor­gon är det åkla­gar­nas tur att gril­la Aar­nio om sam­ma sak.

FOTO: LEHTIKUVA/MIKKO STIG

TALAR UT. Ja­ri Aar­nio kom­mer den här vec­kan till tals i hov­rät­ten. Han an­ser att åkla­gar­na tol­kar nor­malt po­lis­ar­be­te som brotts­ligt sam­ar­be­te med kri­mi­nel­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.