Öm­het i höft­led är änt­li­gen bor­ta!

Hufvudstadsbladet - - Nr 308 -

När Kirsten fick ve­ta att ingen­ting fanns att gö­ra för att un­der­lät­ta led­pro­ble­men, be­stäm­de hon sig för att ta sa­ken i eg­na hän­der. Lös­ning­en hit­ta­de hon i de na­tur­li­ga in­gre­di­en­ser­na i Mo­vi­zin-ta­blet­ter­na.

Kirsten Bil­de har ar­be­tat som sjuk­skö­ters­ka se­dan 1969. Hon har upp­levt ti­den, då sjuk­skö­ters­kor­na tog hand om pa­ti­en­ter­na, men in­te sär­skilt väl om sin egen häl­sa. – På den ti­den fanns det in­te så många reg­ler för vad man fick och in­te fick gö­ra, sä­ger 71-åri­ga Kirsten. – I mitt jobb gjor­de jag lyft, för vil­ka man idag an­vän­der hjälp­me­del, ex­em­pel­vis en lyf­tan­ord­ning.

Led­pro­blem

Det, som med ål­dern hän­der na­tur­ligt för de fles­ta av oss, hän­de ock­så sjuk­skö­ters­kan som ut­fört tungt ar­be­te. Kirsten bör­ja­de kän­na ir­ri­ta­bi­li­tet i le­der­na. – Öm­man­det bör­ja­de så små­ning­om för un­ge­fär åt­ta år se­dan. I bör­jan kän­de jag ba­ra obe­hag­lig värk i le­der­na, sär­skilt i om­rå­det kring bäc­ken och höft. När jag se­dan änt­li­gen sök­te hjälp, fick jag hö­ra att det är helt na­tur­ligt att le­der­na med ål­dern känns ste­la och bör­jar öm­ma, och att ing­et gick att gö­ra åt sa­ken. Jag var tvung­en att åter­vän­da hem tom­hänt. Men den ak­ti­va sjuk­skö­ters­kan som ha­de äg­nat he­la sin yr­kes­kar­riär åt att hjäl­pa and­ra, kun­de in­te ac­cep­te­ra att hon in­te fick hjälp när hon till sist själv be­höv­de det. I sitt ar­be­te var Kirsten van vid att ta fram lös­ning­ar och bör­ja­de le­ta ef­ter en pro­dukt som kun­de hjäl­pa hen­nes åkom­ma.

Vänd­punk­ten

Kirsten ha­de of­ta sett an­non­ser om Mo­vi­zin Com­plex-na­tur­pro­duk­ten, där nöj­da an­vän­da­re be­rät­ta­de att de fått hjälp för si­na led­pro­blem av Mo­vi­zin-ta­blet­ter­nas växt­ba­se­ra­de in­gre­di­en­ser. Till slut be­stäm­de hon sig för att själv pro­va den po­pu­lä­ra pro­duk­ten. Det blev en vänd­punkt för Kirsten. – Mo­vi­zin Com­plex var pre­cis det jag be­höv­de, sä­ger hon.

– In­nan jag an­vän­de Mo­vi­zin krång­la­de höft­le­der­na så il­la, att det var svårt att hit­ta en sov­ställ­ning där smär­tor­na in­te be­svä­ra­de allt­för myc­ket. Jag sov för det mesta då­ligt och oro­ligt. Idag dras jag in­te läng­re med så­da­na pro­blem.

"Det ba­ra fun­ge­rar!"

Se­dan hon an­vänt Mo­vi­zin-ta­blet­ter i ett år, be­slu­ta­de sig Kirsten för att ta en pa­us med dem. Hon vil­le prö­va om led­pro­ble­men ha­de av­ta­git av sig självt el­ler om det var Mo­vi­zins växtäm­nen som höll dem i schack. Det tog in­te lång tid för­rän hon bör­ja­de an­vän­da Mo­vi­zin-ta­blet­ter­na igen. – De fun­ge­rar! – De har in­te hel­ler si­do- el­ler bi­verk­ning­ar gläds hon, och fort­sät­ter be­rät­ta att hon ald­rig kom­mer att ta en pa­us med dem igen.

Job­bar vid 71-års ål­der

Ef­ter att ha fått bukt med de krång­lan­de höft­le­der­na, fick Kirsten mer mod och ener­gi att upp­rätt­hål­la sin ak­ti­va livs­stil, även om pen­sions­ål­dern var pas­se­rad för länge sen. Hon fort­sät­ter i ar­bets­li­vet och ar­be­tar 20 tim­mar i vec­kan på en ögon­läkarkli­nik. Kirsten tve­kar in­te hel­ler att be­rät­ta för and­ra om si­na po­si­ti­va er­fa­ren­he­ter som Mo­vi­zin-an­vän­da­re. – När jag blir till­frå­gad om råd, rå­der jag all­tid att pro­va. Mig har des­sa växtäm­nen hjälpt SÅ myc­ket!

Sjuk­skö­ters­kan fick lind­ring för si­na höft­leds­be­svär

När sjuk­skö­ters­kan Kirsten Bil­dens le­der bör­ja­de upp­vi­sa symp­tom, fick hon hö­ra att öm­het och stel­het i le­der är nå­got som kom­mer med ål­dern, att det är fullt na­tur­ligt och in­te går att gö­ra nå­got åt. Lyck­ligt­vis hit­ta­de Kirsten lös­ning­en på egen hand:...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.