Sann­fin­län­dar­nas an­häng­a­re an­ser sig kän­na igen fals­ka ny­he­ter

Tron på fin­länds­ka me­di­er är låg, en­ligt en ny un­der­sök­ning. Många vän­tar att fals­ka ny­he­ter dy­ker upp in­för pre­si­dent­va­let.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT-CHARLOTTE WINBERG

Upp­fatt­ning­en om fins­ka me­di­ers tro­vär­dig­het samt hur kri­tis­ka fin­län­da­re är mot ny­he­ter har un­der­sökts på be­ställ­ning av Me­di­e­för­bun­det. I sam­band med Me­di­e­da­gar­na i går pre­sen­te­ra­des re­sul­ta­tet av un­der­sök­ning­en.

Fö­re­koms­ten av fals­ka ny­he­ter va­ri­e­rar en­ligt ål­der, kön, po­li­tisk till­hö­rig­het samt vil­ka ny­hetskäl­lor som an­vänds, be­rät­tar ut­veck­lings­chef Tan­ja Her­ranen från Ti­e­toyk­kö­nen som an­sva­rat för un­der­sök­ning­en.

– En­ligt un­der­sök­ning­en är per­so­ner mel­lan 18 och 25 år mest kri­tis­ka gente­mot fals­ka ny­he­ter. Men det är ock­så i den ål­ders­grup­pen fals­ka ny­he­ter fö­re­kom­mer mest.

Av de 1 000 per­so­ner som del­tog i un­der­sök­ning­en angav en tred­je­del att de var­je vec­ka kom­mer i kon­takt med vad de an­ser va­ra fals­ka ny­he­ter. Bland sva­ran­de i ål­dern 18-25 år kom näs­tan hälf­ten i kon­takt med fals­ka ny­he­ter på nä­tet var­je vec­ka.

Un­der­sök­ning­en fo­ku­se­ra­de på de sva­ran­des eg­na upp­fatt­ning­ar av vad en falsk ny­het är och in­te på vad som de facto är fals­ka ny­he­ter. Upp­fatt­ning­en av vad fals­ka ny­he­ter är skil­jer sig sär­skilt mel­lan vil­ken po­li­tisk till­hö­rig­het den sva­ran­de angav samt vil­ka ny­hetskäl­lor hen an­vän­der sig av.

Po­li­tisk bak­grund på­ver­kar sär­skilt upp­fatt­ning­en om san­nings­hal­ten i me­di­er­nas rap­por­te­ring om mi­gra­tions­frå­gor.

– En ny­het som in­te stäm­mer över­ens med en per­sons ti­di­ga­re kun­skap el­ler över­ty­gel­se kan an­ses va­ra falsk el­ler vinklad. In­te för att den är falsk, ut­an för att den in­te stäm­mer över­ens med vad per­so­nen an­ser va­ra sant, be­rät­tar verk­sam­hets­chef Juk­ka Holm­berg på Me­di­e­för­bun­det.

En­ligt un­der­sök­ning­en an­såg Sann­fin­län­dar­nas an­häng­a­re i hög­re grad än me­del­ta­let att de var bra på att kän­na igen en falsk ny­het. Li­kaså var de som läs­te ny­he­ter på MV-leh­ti och Oi­kea Su­o­mi mer över­ty­ga­de än ge­nom­snit­tet om att de kan av­gö­ra vad som är fals­ka ny­he­ter. Av al­la som sva­ra­de an­såg tre fjär­de­de­lar att de kun­de av­gö­ra vad en falsk ny­het är.

En klar ma­jo­ri­tet av del­ta­gar­na i un­der­sök­ning­en an­ser att fals­ka ny­he­ter på­ver­kar fin­län­dar­nas upp­fatt­ning om ak­tu­el­la hän­del­ser och om­värl­den. Fler än hälf­ten av de som del­tog i en­kä­ten tror att det är san­no­likt att det i pre­si­dent­va­let näs­ta år kom­mer att spri­das fals­ka ny­he­ter på nä­tet.

En­ligt un­der­sök­ning­en an­ses fals­ka ny­he­ter fö­re­kom­ma på nä­tet och på po­li­tis­ka hem­si­dor. Av de sva­ran­de an­såg 14 pro­cent att in­hems­ka me­di­er pro­du­ce­rar myc­ket fals­ka ny­he­ter och 35 pro­cent att me­di­er­na pro­du­ce­rar en del fals­ka ny­he­ter.

– Att så många tror att fins­ka me­di­er hit­tar på ny­he­ter var över­ras­kan­de, kon­sta­te­rar Juk­ka Holm­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.