Änt­li­gen får han öpp­na sin bu­tik

I sep­tem­ber be­sök­te HBL köp­man To­ni Po­ke­las af­fär i köp­cent­ret Iso Ome­nas buss­ter­mi­nal vid upp­gång­en till met­rosta­tio­nen i Matt­by. Då var Po­ke­la arg över att han in­te ha­de fått nå­got be­sked om när han kan öpp­na sin nya mat­bu­tik. På lör­dag får han änt­li­gen

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - NICLAS LÖNNQVIST

– Jag har gans­ka bråt­tom just nu, men det känns gi­vet­vis oer­hört fint att få slå upp dör­rar­na. Det här har va­rit en lång vän­tan, sä­ger To­ni Po­ke­la när HBL ring­er upp ho­nom.

I sep­tem­ber rik­ta­de Po­ke­la stark kri­tik mot in­for­ma­tions­gång­en och hur då­ligt köp­män­nen in­for­me­rats om när tra­fi­ken in­leds. Den se­nas- te ti­den har ryk­ten flo­re­rat om när star­ten sker, och en­ligt Po­ke­la fanns det spe­ku­la­tio­ner om att det ock­så kun­de bli den 25 no­vem­ber. Nu sker star­ten än­då den 18 no­vem­ber.

– Nu fick vi ett in­for­ma­tions­brev av Helsing­fors­re­gi­o­nens Tra­fiks vd Su­vi Riht­ni­e­mi. Det känns gi­vet­vis bra. Här är just nu gans­ka stö­kigt när al­la fö­re­ta­ga­re job­bar för att va­ra kla­ra att öpp­na på lör­dag, sä­ger Po­ke­la.

En­ligt Ci­tycons kom­mer­si­el­la vd San­na Yli­ni­e­mi har al­la av buss­ter­mi­na­lens 14 af­färslo­ka­ler hyrts ut. Utö­ver Po­ke­las mat­bu­tik som är en del av K-ked­jan öpp­nar Ego by YA, Kark­ki­to­ri, två R-ki­os­ker, Jung­le Juice Bar, Ar­te­saa­ni­lei­po­mo Ga­teau, Picnic, Musti ja Mir­ri, Fast&Fur­ry, Pe­laa­mo och Subway.

Se­na­re öpp­nas ock­så St­ar­bucks, Ko­ti­piz­za och Kung Food Pan­da.

FOTO: NIKLAS TALLQVIST

METRON KOM­MER. To­ni Po­ke­la får öpp­na sin nya mat­af­fär på lör­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.