Ny vän­da i re­ge­rings­sam­tal

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Tt/Jo­a­kim Gok­sör

Ef­ter att ha miss­lyc­kats att bil­da en is­ländsk ko­a­li­tions­re­ge­ring med and­ra väns­ter­par­ti­er vän­der sig Katrín Ja­kobs­dót­tir, le­da­ren för Grö­na väns­tern, nu hö­gerut. Svek­de­bat­ten lå­ter in­te vän­ta på sig.

Den stat­li­ga tv-ka­na­len RÚV rap­por­te­rar om med­lem­mar som be­gärt ut­trä­de ur par­ti­et i pro­test mot ini­ti­a­ti­vet, som tas drygt en vec­ka ef­ter det att Katrín Ja­kobs­dót­tir av­bru­tit för­hand­ling­ar om en ko­a­li­tions­re­ge­ring med fö­re­trä­da­re för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Pi­rat­par­ti­et och mit­ten­par­ti­et Fram­stegs­par­ti­et.

Till den nya sam­tals­run­dan har hon i stäl­let bju­dit in Själv­stän­dig­hets­par­ti­et och Fram­stegs­par­ti­et, rap­por­te­rar Reu­ters med hän­vis­ning till is­länds­ka me­di­er.

De tre par­ti­er­na har på papp­ret 35 av 63 man­dat i det splitt­ra­de is­länds­ka all­ting­et. Och om­strid­de le­da­ren för Själv­stän­dig­hets­par­ti­et, Bjar­ni Benedikts­son, sä­ger till RÚV att han räk­nar med att sam­ta­len mås­te på­gå i fy­ra–fem da­gar för att nå i mål.

Det is­länds­ka ny­va­let i slu­tet av ok­to­ber, det and­ra in­om lop­pet av ett år, hölls se­dan en i ra­den av po­li­tis­ka skan­da­ler fällt än­nu en is­ländsk re­ge­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.