Wi­ki­le­aks tog kon­takt med Trumps son

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Or­ga­ni­sa­tio­nen Wi­ki­le­aks ha­de kon­takt med den ame­ri­kans­ke pre­si­dent­so­nen Do­nald Trump ju­ni­or, rap­por­te­rar The At­lan­tic.

I sep­tem­ber för­ra året, un­der val­rö­rel­sen, kon­tak­ta­des Do­nald Trump jr på Twit­ter av or­ga­ni­sa­tio­nen, som skrev att en Trump­kri­tisk lob­bygrupp höll på att bil­das. I den ef­ter­föl­jan­de kor­re­spon­den­sen sva­ra­de Trump jr ett par gång­er, of­tast kort.

Wi­ki­le­aks skrev fler gång­er och er­bjöd hjälp. De fö­reslog att Trump jr skul­le skic­ka sin fars de­kla­ra­tions­pap­per så att Wi­ki­le­aks kun­de pub­li­ce­ra dem och fram­stå som mer opar­tis­ka. De tyck­te ock­så att Do­nald Trump bor­de be­stri­da val­re­sul­ta­tet vid en för­lust – och att Trump jr skul­le lob­ba för Ju­li­an Assange som au­stra­lisk am­bas­sa­dör i USA.

Trump jr har läm­nat över kor­re­spon­den­sen till kon­gres­sens ut­re­da­re och hans ad­vo­ka­ter an­ser att det in­te finns någ­ra frå­ge­tec­ken.

Ryss­land miss­tänks ha an­vänt Wi­ki­le­aks för att spri­da de mejl som hac­ka­des från De­mo­kra­ter­nas serv­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.