Gri­per kri­ti­ker och kon­kur­ren­ter

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Inga po­li­tis­ka fri­he­ter rå­der i Sau­dia­ra­bi­en, där par­ti­er är för­bjud­na och all makt ut­går från kung­a­fa­mil­jen Al Saud. Kung Sal­man har of­fi­ci­ellt in­te läm­nat tro­nen, men hans älsk­lings­son – kron­prins Mo­ham­med bin Sal­man – har i prak­ti­ken re­dan ta­git över.

●●När den ti­di­ga­re kron­prin­sen Mo­ham­med bin Nay­ef av­sat­tes i som­ras rör­de det upp star­ka käns­lor, även i kung­a­hu­set. För att kon­so­li­de­ra sin nyvun­na makt har Mo­ham­med bin Sal­man ta­git till en för Sau­dia­ra­bi­en väl­känd me­tod och gri­pit kri­ti­ker och kon­kur­ren­ter.

●●Sau­dia­ra­bi­en slits mel­lan det in­fly­tel­se­ris­ka re­li­giö­sa eta­blis­se­mang­ets dog­ma­tis­ka syn på islam och be­ho­vet av att öpp­na upp kung­a­ri­ket för re­for­mer som ska gö­ra den kri­san­de eko­no­min mind­re be­ro­en­de av ol­ja. Kron­prin­sen har duc­kat för den kon­ser­va­ti­va kri­ti­ken, lan­se­rat det am­bi­tiö­sa re­form­pro­gram­met Vi­sion 2030 och avi­se­rat en mer mo­de­rat tolk­ning av islam för att gö­ra lan­det mer till­gäng­ligt för om­värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.