Slump el­ler kon­se­kvens

Hufvudstadsbladet - - Ledare - HEN­RIK MEINANDER är pro­fes­sor i histo­ria.

●●I●dag●för●pre­cis●100●år●se­dan●klipp­te●Fin­lands●lant­dag●av●lan­dets●108●år●gam­la●band●till●Ryss­land.●Kväl­len●den●15●no­vem­ber●1917●rös­ta­de●vår●folk­för­sam­ling● med●be­tryg­gan­de●ma­jo­ri­tet●(127–68)●ige­nom●ett●be­slut●om●att●tills●vi­da­re●ta●över●den●makt●som●”en­ligt● gäl­lan­de●stad­gan­den●till­kom­mit●kej­sa­ren●och●stor­furs­ten”.

●●Be­slu­tet●har●of­ta●nå­got●in­ex­akt●be­skri­vits●som●god­kän­nan­det●av●en●re­gel­rätt●makt­lag.●I●prak­ti­ken●in­ne­bar●det●än­då●att●lant­da­gen●tog●mak­ten●i●eg­na●hän­der.● Sam­ma●natt●an­vän­des●de●nyvun­na●makt­be­fo­gen­he­ter­na●för●att●dri­va●ige­nom●en●de­mo­kra­tisk●kom­mu­nal­lag●och●la­gen●om●åt­ta●tim­mars●ar­bets­dag.

Den●in­hems­ka●ar­be­tar­rö­rel­sen●ha­de●någ­ra●da­gar● ti­di­ga­re●ut­lyst●en●ge­ne­ral­strejk●som●stöd●för●des­sa●re­form­krav.●Strej­ken●lamslog●ef­fek­tivt●he­la●sam­häl­let● och●fick●vind●i●seg­len●av●bol­sje­vi­ker­nas●strax●där­fö­rin­nan●ge­nom­för­da●mak­tö­ver­tag­ning●i●Petro­grad.

Den ena sam­hälls­kri­sen av­lös­tes av den and­ra och fick stän­digt nä­ring av hur re­vo­lu­tio­nen och världs­kri­get avan­ce­ra­de på and­ra håll i Ös­teu­ro­pa.

Den●so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka●lant­dags­grup­pens●92●le­da­mö­ter●var●så­le­des●den●le­dan­de●kraf­ten●bakom●re­formpa­ke­tet,●men●la­gar­na●ha­de●in­te●gått●ige­nom●ut­an●ett●an­tal●bor­ger­li­ga●lant­dags­rös­ter.●Trots●att●des­sa● bor­ger­li­ga●par­la­men­ta­ri­ker●för­höll●sig●kri­tiskt●till●att● re­form­kra­ven●drevs●med●strejk­vap­net●be­fa­ra­de●de● att●re­vo­lu­tio­nen●i●Ryss­land●i●an­nat●fall●skul­le●spri­da● sig●till●Fin­land.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas●och●fack­för­bun­dens●le­da­re● ha­de●näm­li­gen●un­der●ge­ne­ral­strej­ken●bil­dat●ett●re­vo­lu­tio­närt●central­råd.●Ef­ter­nat­ten●den●16●no­vem­ber●be­slöt●rå­det●med●knapp●ma­jo­ri­tet●att●ome­del­bart● över­ta●mak­ten●i●lan­det.●Ing­en●av●dem●som●fö­re­sla­gits● till●med­lem­mar●i●upp­rors­re­ge­ring­en●var●dock●vil­lig● att●stäl­la●upp.●Någ­ra●tim­mar●se­na­re●ge­nom­för­des●en● ny●om­röst­ning,●i●vil­ken●re­vo­lu­tions­iv­rar­na●för­lo­ra­de● och●man●be­slöt●att●fort­sätt­nings­vis●dri­va●ige­nom●si­na● re­form­krav●via●lant­da­gen.

Men●då●ha­de●den●re­vo­lu­tio­nä­ra●an­dan●re­dan●sla­git●rot●in­om●ar­be­tar­rö­rel­sen.●Vår­vin­tern●1918●såg● den●so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka●led­ning­en●sig●där­för●tvung­en●att●stäl­la●sig●i●spet­sen●för●en●makt­kupp●i●söd­ra●Fin­land.●Det­ta●blev●start­skot­tet●för●den●blo­di­ga●ba­talj● mel­lan●lan­dets●rö­da●och●vi­ta●gar­den,●som●i●ett●stör­re●per­spek­tiv●bör●upp­fat­tas●som●en●ut­lö­pa­re●av●förs­ta● världs­kri­get.

●●Allt●det­ta●är●skäl●att●hål­la●i●min­net●när●vi●för­sö­ker● ge­stal­ta●hur●Fin­lands●po­li­tis­ka●be­sluts­fat­ta­re●tänk­te,● age­ra­de●och●kän­de●vec­kor­na,●da­gar­na●och●tim­mar­na●fö­re●lant­da­gen●den●6●de­cem­ber●1917●då●de●med● knapp●ma­jo­ri­tet●drev●ige­nom●en●lag­mo­tion,●i●vil­ken● se­na­tens●själv­stän­dig­hets­för­kla­ring●god­kän­des.

Den●ena●sam­hälls­kri­sen●av­lös­tes●av●den●and­ra●och● fick●stän­digt●nä­ring●av●hur●re­vo­lu­tio­nen●och●världs­kri­get●avan­ce­ra­de●på●and­ra●håll●i●Ös­teu­ro­pa.●Att●Fin­land●se­dan●verk­li­gen●blev●en●själv­stän­dig●stat●med●en● par­la­men­ta­risk●de­mo­kra­ti●och●i●mot­sats●till●de●and­ra● ny­bliv­na●sta­ter­na●i●Ös­teu­ro­pa●und­gick●oc­ku­pa­tion● un­der●and­ra●världs­kri­get●är●där­för●nå­got●som●man● har●allt●skäl●att●gläd­ja●sig●över.

Var●det­ta●en●lyc­ko­sam●slump?●El­ler●en●kon­se­kvens●av●Fin­lands●geo­po­li­tis­ka●lä­ge●och●gynn­sam­ma● sam­hälls­ut­veck­ling●un­der●de●två●fö­re­gå­en­de●sek­len?● An­tag­li­gen●bå­de●ock.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.