Ett so­ci­alt Eu­ro­pa är ett Eu­ro­pa i ar­be­te

Hufvudstadsbladet - - Debatt - JYRI HäKäMIES verk­stäl­lan­de di­rek­tör Fin­lands Nä­rings­liv EK JACOB HOLBRAAD ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Dansk Ar­bejds­gi­ver­fore­ning DA KRISTIN SKOGEN LUND ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nae­rings­li­vets Ho­ve­d­or­ga­ni­sa­sjon NHO CA­RO­LA LEMNE verk­stäl­lan­de di­rek­tör Sven

Fö­re­ta­gen i de nor­dis­ka EU-län­der­na är star­ka an­häng­a­re av det eu­ro­pe­is­ka sam­ar­be­tet. Den fria rör­lig­he­ten och fri­han­deln i EU är grund­för­ut­sätt­ning­ar för väl­stånd och väl­färd. Fö­re­ta­gen har som jobb­ska­pa­re en nyc­kel­roll i EU-län­der­nas stän­di­ga strä­van att ska­pa bätt­re so­ci­a­la för­hål­lan­den för si­na med­bor­ga­re. Kopp­ling­en mel­lan män­ni­skor i ar­be­te och ett lands so­ci­a­la väl­stånd kan in­te nog be­to­nas. Ett so­ci­alt Eu­ro­pa är ett Eu­ro­pa i ar­be­te.

Men in­om EU finns nu en oro för de na­tio­na­lis­tis­ka och pro­tek­tio­nis­tis­ka ström­ning­ar som in­te ser för­de­lar­na med sam­ar­be­tet, en oro som poc­kar på att över­gå i hand­ling. EU:s le­da­re vill mer på­tag­ligt öka sam­man­håll­ning­en in­om EU-län­der­na, och ett ut­tryck för det är att man vill åstad­kom­ma ett mer so­ci­alt Eu­ro­pa ge­nom cen­tra­la re­gle­ring­ar. Det är här det finns an­led­ning att va­ra kri­tisk.

EU:s so­ci­a­la di­men­sion är myc­ket vik­tig för oss al­la. Topp­mö­tet för ”rätt­vi­sa vill­kor och till­växt” i Gö­te­borg på fre­da­gen blir be­ty­del­se­fullt där­för att vi där får till­fäl­le att ta­la om hur EU-sam­ar­be­tet på det­ta om­rå­de ska ut­veck­las. Det är Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter Stefan Löfven som till­sam­mans med EU­kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Je­an-Clau­de Junc­ker bju­dit in stats- och re­ge­rings­che­fer från EU:s med­lems­län­der för att dryf­ta ge­men­sam­ma ut­ma­ning­ar och pri­o­ri­te­ring­ar i ut­veck­ling­en av vå­ra ar­bets­mark­na­der och väl­färds­sy­stem.

Kärn­frå­gan in­om det so­ci­a­la om­rå­det är gans­ka en­kel: Ska EU ses som ett en­da land el­ler som den uni­on EU fak­tiskt är?

Vår över­ty­gel­se är att ut­veck­ling­en mås­te ut­gå från var­je med­lems­lands för­ut­sätt­ning­ar, tra­di­tio­ner och be­hov. Eu­ro­pas mång­fald är en kon­kur­rens­för­del som mås­te ut­nytt­jas bätt­re. Men vi mås­te bör­ja i rätt än­de, att fö­re­ta­gen har för­ut­sätt­ning­ar för att ska­pa ar­be­ten. Det är så vi ska­par ett so­ci­alt Eu­ro­pa.

På EU-ni­vå har frå­gor­na om ett so­ci­alt Eu­ro­pa re­dan läm­nat dis­kus­sions­sta­di­et. Fö­re års­skif­tet vill EU-kom­mis­sio­nen att EU-par­la­men­tet och mi­nister­rå­det kan enas om en så kal­lad so­ci­al pe­la­re med 20 prin­ci­per och rät­tig­he­ter. I mi­nister­rå­det an­togs pe­la­ren ny­li­gen. Men det var först ef­ter hårt ar­be­te från fle­ra län­der som pelar­tex­ten änd­ra­des så att det nu tyd­ligt fram­går att kom­mis­sio­nen ska re­spek­te­ra de en­skil­da med­lems­län­der­nas olik­he­ter i för­ut­sätt­ning­ar och lös­ning­ar. Det­ta är ett ex­em­pel på den vak­sam­het som krävs från de län­der som vär­nar det na­tio­nel­la själv­be­stäm­man­det.

Kom­mis­sio­nen häv­dar att den so­ci­a­la pe­la­ren in­te ska va­ra rätts­ligt bin­dan­de. Men fak­tum är att den re­dan ge­ne­re­rar lag­för­slag på fle­ra om­rå­den som be­rör fö­re­tag el­ler ar­bets­gi­va­re. Ett av des­sa är upp­lys­nings­di­rek­ti­vet. Här vill kom­mis­sio­nen för­änd­ra di­rek­ti­vet till att fö­re­skri­va mi­ni­mi­vill­kor, vil­ket gör det till ett an­ställ­nings­skydds­di­rek­tiv. Det ska även re­gle­ra ar­bets­tag­ar­be­grep­pet samt for­men för rätts­me­del och kom­pen­sa­tion, det se­na­re nå­got helt nytt i EU-sam­man­hang. Här tas in­te hän­syn till att för­ut­sätt­ning­ar­na ser helt oli­ka ut mel­lan med­lems­län­der­na.

Vi me­nar att kom­mis­sio­nen dri­ver de so­ci­a­la frå­gor­na från fel än­de. Ni­vå och in­ne­håll i den so­ci­a­la väl­fär­den till­hör kär­nan i det som var­je med­lems­land för­vän­tas er­bju­da si­na med­bor­ga­re. Om de­lar av det be­stäms på EU-ni­vå, me­dan det är med­lems­lan­det som mås­te le­ve­re­ra, är ris­ken stor att spän­ning­ar­na ökar bå­de in­om EU och mel­lan med­lems­län­der­na. Det ut­ma­nar ock­så vår nor­dis­ka ar­bets­mark­nadsmo­dell där ar­bets­mark­na­dens par­ter själ­va tar an­svar för och lö­ser de frå­gor som rör re­la­tio­nen mel­lan ar­bets­gi­va­re och ar­bets­ta­ga­re.

Vägen till ”rätt­vi­sa jobb och till­växt” och vart­ef­ter bätt­re ar­bets- och lev­nads­för­hål­lan­den för med­bor­gar­na kan ba­ra gå ge­nom eko­no­misk ut­veck­ling, jobb, han­del och till­växt. I vår glo­ba­li­se­ra­de värld mås­te EU ge för­ut­sätt­ning­ar för med­lems­län­der, med­bor­ga­re och fö­re­tag att häv­da sig i en allt skar­pa­re in­ter­na­tio­nell kon­kur­rens. Det är ba­ra ge­nom att un­dan­rö­ja hin­der för fö­re­tag­sam­ma män­ni­skor och kon­kur­rens­kraf­ti­ga fö­re­tag som EU kan va­ra en po­si­tiv driv­kraft för ett fort­satt håll­bart väl­stånd för al­la si­na med­bor­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.