Grov ge­ne­ra­li­se­ring

Hufvudstadsbladet - - Debatt - KLAUS BREMER Helsing­fors

Jag lä­ser om och om igen pro­fes­sor Ken­neth Holm­bergs de­battar­ti­kel ”El­bi­lens mil­jöpå­ver­kan mind­re” (HBL 6.11) ut­an att för­stå. Ter­mi­no­lo­gin är in­te ve­der­ta­gen i dis­kus­sio­ner om el­bi­lens egen­ska­per, och dess­utom okla­ra. Be­ty­der ex­em­pel­vis ”har en el­bil dri­ven med na­tur­gas 30 pro­cent mer växt­hus­gas­ut­släpp” en el­bil dri­ven med na­tur­gas­ba­se­rad elekt­ri­ci­tet, kans­ke?

Det skul­le va­ra vär­de­fullt att kun­na ta del av Holm­bergs upp­gif­ter, som han vill för­med­la.

Holm­bergs grova ge­ne­ra­li­se­ring av die­sel­bi­lar­nas ut­släpp är fel. Det är ju på­vi­sat att tunga last­bi­lar med Ad­blue har mind­re skad­li­ga ut­släpp än die­sel­per­son­bi­lar­na ut­an Ad­blue. Även li­ti­um­bat­te­ri­er­nas sto­ra skad­li­ga pro­duk­tions­ut­släpp bor­de be­ak­tas vid be­döm­ning­en av el­bi­lens livscy­kel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.