Za­rat­hust­ra-ut­sa­gor och dun­de­r­at­tac­ker

Slo­vens­ka mu­si­ker­kol­lek­ti­vet Lai­bachs Helsing­fors­spel­ning var re­na chock­be­hand­ling­en för hör­se­loch syn­sin­net, skri­ver Ole Ner­drum.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - OLE NER­DRUM kul­tur@ksf­me­dia.fi

Kon­ser­tre­cen­sion ●●Rock Lai­bach Kor­jaa­mo 13.11.

■ Lai­bach kan kons­ten att ban­ta ned stor­slag­na stu­di­o­pro­duk­tio­ner till slå­en­de och kom­pak­ta spel­ning­ar. På te­a­ter­sound­track­plat­tan Al­so Sprach Za­rat­hust­ra, som gi­vet­vis grun­dar sig på den kän­da fi­lo­so­fens Fri­edrich Nietz­sches fi­lo­so­fis­ka ro­man, skru­vas stäm­ning­en upp bland an­nat med hjälp av en sym­fo­nior­kes­ter. I li­ve­tapp­ning ska­pas sam­ma tryc­kan­de stäm­ning­ar av syn­tar, el­gi­tarr och ett trum­set.

I Helsing­fors spe­la­de grup­pen lå­tar bå­de från Za­rat­hust­ra-ski­van och fle­ra äld­re num­mer av det ud­das­te sla­get.

Grup­pens va­ru­mär­ke, den brum­man­de prat­sång­en (Mi­lan Fras) bil­da­de till­sam­mans med de då­nan­de lå­ga fre­kven­ser­na feb­ri­la soundcol­lage som kan tän­kas sym­bo­li­se­ra just den glö­den som fött de ökän­da Za­rat­hust­ra-ra­der­na. Ban­dets hård­hän­ta an­sats fram­häv­de ver­kets kal­la och mör­ka in­ne­håll. Tryc­ket av­tog för en stund när sång­ers­kan Mi­na Spi­ler sjöng ver­kets vack­ra Von Son­nen – Auf­gang.

Ef­ter Al­so Sprach Za­rat­hust­ra­re­per­to­a­ren häll­de ban­det me­ra ben­sin på el­den och den åter­stå­en­de de­len av kon­ser­ten löp­te med kraf­tig be­at; and­nings­pa­u­ser­na var nu så gott som bann­lys­ta. Kväl­len som fyllts av över­mänskans styr­ka av­run­da­des lämp­ligt med en tung ver­sion av blue­si­ko­nen Blind Le­mon Jef­fer­sons See That My Gra­ve Is Kept Cle­an.

Spek­tak­lets vi­su­el­la in­ne­håll be­stod av be­grip­lig och obe­grip­lig svart­vit vi­de­o­konst som pro­ji­ce­ra­des på skär­mar som var pla­ce­ra­de på tak­höjd ovanom sce­nen. Bild­flö­det var på pric­ken i synk med mu­si­ken.

In­nan kon­ser­ten vi­sa­des fil­men Li­be­ra­tion Day som för­hands­vis­ning på Ki­no Kor­jaa­mo. Fil­men skild­rar Lai­bachs Nord­ko­rea-kon­sert­be­sök i au­gusti 2015 och po­äng­te­rar bland an­nat hur di­plo­ma­ti även där ger re­sul­tat och in­te minst då det gäl­ler att fin­na lös­ning­ar i kin­ki­ga cen­sur­re­la­te­ra­de frå­gor.

Ef­ter många om och men och ju­ste­ring­ar av den au­di­o­vi­su­el­la re­per­to­a­ren, tilläts grup­pen slut­li­gen att upp­trä­da i Pyong­jang. Publi­ken be­stod av 1500 på ett el­ler ett an­nat sätt me­ri­te­ra­de in­bjud­na gäs­ter. Lai­bach be­sök­te Pyon­gy­ang i au­gusti 2015 och upp­träd­de som förs­ta ut­länds­ka rock­band i Nord­ko­rea med lå­tar ur Sound of Mu­sic på re­per­to­a­ren. Li­be­ra­tion Day kan ses den 24.11 på Ki­no­pa­lat­si i sam­band med den fem da­gar långa Night Vi­sions-fes­ti­va­len som bör­jar 22.11

FOTO: DANIEL KARMANN

LAI­BACH. Sång­ar­na Mi­lan Fras och Mi­na Spi­ler un­der en spel­ning i Nürn­berg i ja­nu­a­ri 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.