De ser fram emot en stäm­nings­full och stres­sig de­cem­ber

Lu­cia 2017 Om nå­gon ser fram emot de­cem­ber och lu­ci­a­sä­song­en så är det Ag­ne­ta Lin­de­vall och Mo­ni­ka Weck­ström. De är nya lu­ci­a­mam­mor och kom­plet­te­rar trup­pen som ser till att Fin­lands lu­cia upp­trä­der på rätt fest, iklädd ren klän­ning och med mat i ma­gen.

Hufvudstadsbladet - - I Dag - PETRA MIETTINEN petra.miettinen@ksf­me­dia.fi

De hann li­te prö­va på upp­dra­get som lu­ci­a­mam­ma re­dan i fjol, Ag­ne­ta Lin­de­vall och Mo­ni­ka Weck­ström. Men i år ser de fram emot att få ta del av he­la lu­ci­a­ti­den, som sträc­ker sig från bör­jan av de­cem­ber, då vi får ve­ta vem som bli­vit vald till Fin­lands lu­cia, en bra bit in i ja­nu­a­ri.

– Jag ha­de ald­rig ens hört ta­las om lu­ci­a­mam­mor in­nan Pia (Kytö) i fjol frå­ga­de mig om jag har lust att ta över ef­ter hen­ne. Vi är bå­da med i Bo­var­na, allt­så Bloms­ter­od­ling­ens vän­ner, och hon tyck­te att jag skul­le pas­sa som lu­ci­a­mam­ma. Var­för in­te? tänk­te jag, be­rät­tar Ag­ne­ta Lin­de­vall.

– Jag läs­te ett upp­rop i HBL i fjol att det be­hövs nya lu­ci­a­mam­mor och blev in­tres­se­rad. Dessvär­re ha­de jag re­dan hun­nit pla­ne­ra in en del an­nat pro­gram i ka­len­dern, så jag hann in­te va­ra med så myc­ket. I år har jag sett till att jag kan va­ra med på allt! sä­ger Mo­ni­ka Weck­ström för­vän­tans­fullt.

Över tio års er­fa­ren­het

De bäg­ge da­mer­na träf­fa­des på krö­ning­en i Dom­kyr­kan i fjol och in­såg att de ju kän­ner varand­ra se­dan barn­do­men.

– Vi är gam­la skol­kam­ra­ter! Vi har bå­da gått i Åg­gel­by svens­ka sam­sko­la, dock in­te i sam­ma klass. Men vi har in­te hål­lit kon­tak­ten un­der åren, sä­ger Lin­de­vall.

Nu är de bå­da iv­ri­ga på att få re­sa runt i Svensk­fin­land till­sam­mans med Fin­lands lu­cia 2017 och få ta del av så­väl den ma­gis­ka stäm­ning­en som stres­sen med att hin­na från ett upp­drag till näs­ta ge­nom rus­nings­tra­fik och för­bi väg­byg­gen. Men det ska nog gå bra, för till sin hjälp har de ve­te­ra­nen Bab­be Ölan­der, som har all den er­fa­ren­het som en lu­ci­a­mam­ma kan ha – hon och ma­ken Ben­c­co Ölan­der är nu med i lu­ci­a­föl­jet för tolf­te året i rad. De vet vad som be­hövs av lu­ci­a­mam­mor och lu­ci­a­pap­por:

– Vi bi­drar med vux­en­när­va­ro, sä­ger Ben­c­co Ölan­der.

– Visst är man li­te som en mam­ma för bå­de lu­cia och tär­nor­na. Flic­kor­na är otro­ligt duk­ti­ga på allt som har med mu­si­ken, sång­en och upp­trä­dan­de­na att gö­ra. Vi ser till att det all­tid finns re­serv­bat­te­ri­er till lju­sen, att det finns snab­ba mel­lan­mål som rus­sin och nöt­ter att äta fö­re ett upp­trä­dan­de och vi pla­ne­rar in lunch­pa­u­ser i sche­mat, som ibland är bo­kat på mi­nu­ten, be­rät­tar Bab­be Ölan­der.

Le­van­de ljus för­bjud­na

En sak som för­änd­rats un­der pa­ret Ölan­ders tid i kret­sen kring lu­cia är an­vänd­ning­en av ste­a­rin­ljus, som har mins­kat dras­tiskt till för­mån för bat­te­ri­driv­na ljus, bå­de i lu­ci­as kro­na och i tär­nor­nas hän­der.

– Det är nu­me­ra för­bju­det att an­vän­da le­van­de ljus på en mas­sa stäl­len, som äldre­bo­en­den och sjuk­hus. Bygg­na­der­na har så käns­li­ga över­vak­nings­sy­stem att de re­a­ge­rar på rö­ken från ljus, så där­för mås­te lu­cia upp­trä­da med elekt­ris­ka ljus, vet Ölan­der be­rät­ta.

I Helsing­fors dom­kyr­ka, där krö­ning­en sker på kväl­len den 13 de­cem­ber, är det tillå­tet med rik­ti­ga ljus. Men till­ställ­ning­en kom­mer än­då att bli på­fres­tan­de för lu­cia.

– Lju­sen i kro­nan fladd­rar och rin­ner all­tid i Dom­kyr­kan. Det be­ror på ven­ti­le­ring­en, som tyd­li­gen in­te går att stänga av ens för en tim­me. Det kom­mer att rin­na tjockt med ste­a­rin i lu­ci­as hår. Men hit­tills har lju­sen ald­rig slock­nat, sä­ger Ölan­der.

– Jag har rik­tigt vän­tat på upp­dra­get som lu­ci­a­mam­ma. Det jag hann se i fjol var så vac­kert och stäm­nings­fullt. Dess­utom är lu­cia en vik­tig tra­di­tion som jag gär­na är med och be­va­rar, sä­ger Ag­ne­ta Lin­de­vall.

– Jag är im­po­ne­rad över al­la flic­kor som stäl­ler upp, bå­de de som sjung­er i lu­ciakö­ren och de som stäl­ler upp i lu­cia­va­let. Det jag la­de mär­ke till re­dan i fjol är den fi­na stäm­ning­en mel­lan flic­kor­na, obe­ro­en­de av med vil­ken upp­sätt­ning de far på ett upp­drag får de sång­en att lå­ta så fint, tyc­ker Mo­ni­ka Weck­ström.

FOTO: LEIF WECK­STRöM

STöDTRUPPEN. Mo­ni­ka Weck­ström, Pa­ti Lim­nell, Bab­be Ölan­der, Ben­c­co Ölan­der och Ag­ne­ta Lin­de­vall ser till att Fin­lands lu­cia med tär­nor an­län­der till rätt adress i rätt tid, att lju­sen brin­ner och att allt det prak­tis­ka kring lu­ci­a­tur­nén fun­ge­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.