Tra­kas­se­ri­er på job­bet drab­bar en av fy­ra

Unga kvin­nor värst ut­sat­ta – de fles­ta an­mä­ler in­te sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JENNY BÄCK 029 080 1319, jenny.back@ksf­me­dia.fi

Sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er på job­bet är nå­got som spe­ci­ellt unga kvin­nor får stå ut med, men av al­la i ar­bets­för ål­der har en fjär­de­del nå­gon gång drab­bats, vi­sar Fin­lands Nä­rings­liv EK:s färs­ka un­der­sök­ning. Kvin­nor tra­kas­se­ras i be­tyd­ligt hög­re grad än män.

Mest över­ras­kan­de är än­då un­der­sök­ning­ens re­sul­tat som vi­sar att näs­tan 60 pro­cent in­te an­mä­ler tra­kas­se­ri­er­na alls, an­ser EK-di­rek­tö­ren Jy­ri Häkä­mi­es.

– Det är vik­tigt att det rå­der en så­dan at­mo­sfär på ar­bets­plat­sen att man vå­gar an­mä­la sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er, kom­men­te­rar han.

Pro­ble­men lig­ger knap­past i lag­stift­ning­en, som är rätt hel­täc­kan­de då det gäl­ler tra­kas­se­ri­er.

– Det är nog at­ti­ty­der­na vi får lov att job­ba med, sä­ger Katja Leppä­nen, sak­kun­nig på EK.

Det blir in­te ett sär­skilt gott be­tyg för det fin­länds­ka ar­bets­li­vet i Fin­lands Nä­rings­liv EK:s färs­ka un­der­sök­ning. He­la 38 pro­cent av kvin­nor­na har nå­gon gång bli­vit ut­sat­ta för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er på job­bet, och mest ut­sat­ta är de unga kvin­nor­na. Av män­nen sva­rar 9 pro­cent att de bli­vit ut­sat­ta för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er på job­bet.

Un­der­sök­ning­en ut­för­des av Ta­loustut­ki­mus på upp­drag av EK och gjor­des i mit­ten av ja­nu­a­ri. Den rik­ta­de sig till per­so­ner i ål­dern 18–64 år och be­sva­ra­des av drygt 2 000 per­so­ner.

Ser man ba­ra till de två se­nas­te åren ser siff­ror­na bätt­re ut, då 12 pro­cent av kvin­nor­na och 2 pro­cent av män­nen upp­ger att de ut­satts för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. Men det är ett ge­nom­snitt – spjäl­kar man upp grup­per­na ser man att näs­tan en fjär­de­del av de unga kvin­nor­na i ål­dern 18–24 har ut­satts för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er un­der de två se­nas­te åren.

För det mesta är den som tra­kas­se­rar en kund el­ler kli­ent, det gäl­ler näs­tan två fall av tre. Där­ef­ter kom­mer ar­bets­kam­ra­ter­na som näst störs­ta grupp och se­dan che­fen.

Många an­mä­ler ald­rig

Un­der­sök­ning­en vi­sar ock­så att en stor del av tra­kas­se­ri­er­na ald­rig kom­mer fram. He­la 58 pro­cent av tra­kas­se­ri­er­na fick pas­se­ra utan att de an­mäl­des nå­gon­stans. I ett fall av fy­ra an­mäl­ de den drab­ba­de tra­kas­se­ri­er­na till ar­bets­gi­va­ren.

– Att det är så få som an­mä­ler sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er är oro­väc­kan­de. Det är helt nöd­vän­digt att tra­kas­se­ri­er­na an­mäls om det ska bli nå­gon för­bätt­ring. At­mo­sfä­ren på ar­bets­plat­sen bor­de va­ra så­dan att den som drab­bas vå­gar och vill an­mä­la tra­kas­se­ri­er­na, och här finns rum för för­bätt­ring, sä­ger Katja Leppä­nen, sak­kun­nig på EK.

Det är ock­så den lå­ga an­mäl­nings­be­nä­gen­he­ten som över­ras­kar EK­di­rek­tö­ren Jy­ri Häkä­mi­es mest, men vad den be­ror på vill han in­te spe­ku­le­ra i.

– Det är vik­tigt att det är en så­dan at­mo­sfär på ar­bets­plat­sen att man vå­gar an­mä­la, och jag tror att re­dan den dis­kus­sion som nu förts i of­fent­lig­he­ten om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er för sin del hjäl­per till. Det är bra att man dis­ku­te­rar vad som är okej be­te­en­de och vad som in­te är det. Men ex­akt vad det be­ror på att at­mo­sfä­ren upp­levs så­dan att man in­te vå­gar an­mä­la kan jag in­te sä­ga, sä­ger Häkä­mi­es.

När­ma­re hälf­ten av de sva­ran­de upp­ger att de in­te an­mält tra­kas­se­ri­er­na för att de är räd­da för att in­te tas på all­var, och här är män­nen den stör­re grup­pen. Många upp­ger ock­så att de in­te an­mält tra­kas­se­ri­er­na av räds­la för att få pro­blem på job­bet. En rätt stor del kän­ner skam över hän­del­ser­na.

– Man mås­te kun­na li­ta på att bli ta­gen på all­var i de här frå­gor­na, sä­ger Häkä­mi­es.

Stöd av lag­stift­ning­en

För att dra sitt strå till stac­ken ord­nar EK ut­bild­ning­ar och har råd­giv­ning för med­lems­för­bun­den om till ex­em­pel grund­läg­gan­de ar­bets­rätt. Någ­ra kon­kre­ta verktyg finns ock­så.

– Vi be­rät­tar om vad la­gen fö­re­skri­ver, vad man kan gö­ra och god prax­is. Ar­bets­gi­va­ren kan till ex­em­pel kart­läg­ga even­tu­el­la pro­blem ge­nom att gö­ra en per­so­nal­un­der­sök­ning, och man kan gö­ra upp en hand­lings­plan för hur man age­rar vid fall av tra­kas­se­ri­er och an­nan dis­kri­mi­ne­ring, sä­ger Katja Leppä­nen.

Lag­stift­ning­en är det näm­li­gen ing­et stör­re fel på, en­ligt Leppä­nen.

– Lag­stift­ning­en är gans­ka täc­kan­de på den här punk­ten. Det finns go­da möj­lig­he­ter att in­gri­pa mot sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er.

Jäm­ställd­hets­la­gen för­bju­der sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och ock­så ar­be­tar­skydds­la­gens be­stäm­mel­ser om tra­kas­se­ri­er in­be­gri­per sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. Straff­la­gen för sin del in­ne­hål­ler be­stäm­mel­ser om straff­rätts­li­ga på­följ­der.

– Det är nog at­ti­ty­der­na vi får lov att job­ba med för att få bukt med pro­ble­met, sä­ger Leppä­nen.

FO­TO: LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Näs­tan sex­tio pro­cent av de drab­ba­de väl­jer att ti­ga om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er på job­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.