Val i Thai­land osan­no­likt i år

Thai­lands sty­ran­de mi­li­tär­jun­ta har ut­lyst de­mo­kra­tis­ka par­la­mentsval i no­vem­ber. Sam­ti­digt häv­dar po­li­tis­ka mot­stån­da­re att det är ett spel för gal­le­ri­er­na. HBL har be­sökt Thai­land; ett land där klyf­tor­na väx­er och där mänsk­li­ga rät­tig­he­ter blir allt min

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TEXT: JO­HAN AUGUSTIN FO­TO: JO­NAS GRATZER

Mi­li­tär­jun­tan i Thai­land har haft mak­ten se­dan 2014. I hös­tas lo­va­de jun­ta­le­da­ren Prayuth Cha­nocha att det blir val i no­vem­ber 2018. Sam­ti­digt slås det po­li­tis­ka mot­stån­det ner och ytt­ran­de­fri­he­ten be­skärs yt­ter­li­ga­re. Demokratiaktivisten Ran­gis­man Ro­me tror in­te att det blir nå­got val i år. Kon­sti­tu­tio­nen är i grun­den ode­mo­kra­tisk, mi­li­tä­ren och kung­en stö­der och skyd­dar varand­ra, sä­ger han.

Ba­nan­plan­ta­ger­na bre­der ut sig längs vägen. Bort­om dem skym­tar skogs­kläd­da berg nä­ra grän­sen till La­os. Vi är i Chi­ang Rai, pro­vin­sen i nor­ra Thai­land där en stor del av be­folk­ning­en fort­fa­ran­de le­ver av jord­bruk.

– Det­ta är röd­skjor­te­land, be­rät­tar vår chauf­för.

Ma­jo­ri­te­ten av be­folk­ning­en i om­rå­det är röd­skjor­tor och an­häng­a­re till Thak­sin Shi­na­wat­ra, pre­miär­mi­nis­tern som av­sat­tes 2006.

Vad som ti­di­ga­re var fält med ris, majs och bör­dig jord­bruks­mark har er­satts med ba­nan­plan­ta­ger. De se­nas­te tre åren har ki­ne­sis­ka bo­lag köpt upp mark och plan­te­rat ba­na­ner – som trans­por­te­ras med last­bi­lar till när­lig­gan­de Ki­na. Tids­ra­men sam­man­fal­ler med den nu­va­ran­de mi­li­tär­jun­tans sty­re med ge­ne­ral Prayuth Chan-ocha som tog över pre­miär­mi­nis­ter­rol­len ge­nom statskuppen i maj 2014 när Thaksins sys­ter Ying­luck Shi­na­wat­ra av­sat­tes som pre­miär­mi­nis­ter.

Den ut­tor­ka­de mar­ken har dju­pa spric­kor, och plas­ten som ska skyd­da ba­na­ner­na från ke­mi­ka­li­er lig­ger i dri­vor.

– Can­cer­fal­len har ökat se­dan bo­la­gen kom hit. De för­gif­tar jor­den och vatt­net, fort­sät­ter chauf­fö­ren som vill va­ra ano­nym, pre­cis som samt­li­ga and­ra som HBL pra­tar med.

En man vitt­nar om må­nads­mö­ten med re­pre­sen­tan­ter från jun­tan som på­gått se­dan by­ar­na gick sam­man och pro­te­ste­ra­de mot fö­re­ta­gens fram­marsch för­ra året .

– De hjärn­tvät­tar oss. Någ­ra av vå­ra le­da­re har för­svun­nit, and­ra har miss­hand­lats. Folk är räd­da för att ut­ta­la sig, be­rät­tar han.

Stor­fö­re­tag med till ex­em­pel Cha­ro­en Pokp­hand, ”CP”, som är ett av Thai­lands störs­ta fö­re­tag, i spet­sen, har på sisto­ne kon­tak­tat bön­der­na kring Chi­ang Rai.

– CP över­ty­ga­de mig att säl­ja mar­ken bil­ligt. De sa att jag kun­de job­ba på de­ras plan­ta­ger, sä­ger en man som fis­kar vid flo­den in­till en av plan­ta­ger­na.

För­ut kun­de han le­va bra på in­täk­ter­na från grö­dor­na. Den lil­la mark han har kvar gör det svårt för ho­nom att för­sör­ja fa­mil­jen. Han blic­kar över flo­den; vatt­net är för­gif­tat av ke­mi­ka­li­e­ut­släpp upp­ströms.

– Vi vet att vi in­te bor­de äta fis­ken ef­tersom vå­ra barn får can­cer av den, men vad ska vi gö­ra?

In­nan jun­tans till­trä­de sål­de han färsk fisk och egenod­la­de grön­sa­ker på den lo­ka­la mark­na­den.

– Nu har jag sålt mar­ken och mås­te snart säl­ja hu­set.

”Knap­past val i no­vem­ber”

Se­dan statskuppen 2014 har mi­li­tär­jun­tan, el­ler Na­tio­nal Council for Pe­a­ce and Or­der (NCPO), vid fle­ra till­fäl­len lo­vat att de­mo­kra­tis­ka val kom­mer att hål­las. Ef­ter allt star­ka­re på­tryck­ning­ar från om­värl­den och in­om Thai­land gick jun­ta­le­da­ren Prayuth ut i me­di­er­na i hös­tas och för­säk­ra­de: ”I no­vem­ber 2018 blir det val. För­stått?”

De­mo­kra­tis­ka par­la­mentsval lå­ter bra, men kri­ti­ker­na me­nar att det rör sig om ett spel för gal­le­ri­er­na. Sam­ti­digt slås allt po­li­tiskt mot­stånd ner och ytt­ran­de­fri­he­ten be­grän­sas yt­ter­li­ga­re. Ti­di­ga­re po­li­ti­ker, pro­fes­so­rer och jour­na­lis­ter fängs­las utan rät­te­gång sam­ti­digt som pri­vat­per­so­ner har fått långa fäng­el­se­straff för att ha kri­ti­se­rat kung­a­hu­set på so­ci­a­la me­di­er. Svångrem­men dras åt – när jun­tan hän­vi­sar till ri­kets sä­ker­het. Demokratiaktivisten Rangsi­man Ro­me har ar­re­ste­rats många gång­er och sut­tit fängs­lad ge­nom sitt del­ta­gan­de i or­ga­ni­sa­tio­nen De­mocra­cy Resto­ra­tion Group (DRG). Han ser sig ner­vöst om­kring när vi träf­far ho­nom vid Bang­ko­ku­ni­ver­si­te­tet Tham­ma­sat, där Ro­me stu­de­rar ju­ri­dik. Han tror in­te att det blir nå­got val i no­vem­ber, som ut­lo­vat.

– Först mås­te vi skri­va om grund­la­gen, den nu­va­ran­de kon­sti­tu­tio­nen är in­te de­mo­kra­tisk, för­kla­rar Ro­me.

I ok­to­ber 2016 dog Bhu­mi­bol Aduly­a­dej, Ra­ma IX – Thai­lands kung som sut­tit på tro­nen se­dan 1946. So­nen och tron­föl­ja­ren Ma­ha Va­ji­ralong­korn, Ra­ma X, skyd­das av strik­ta ma­je­stätsla­gar, men är trots det fö­re­mål för skval­ler som rör hans själ­vis­ka be­te­en­de. Jun­tan hål­ler ho­nom dock hårt om ryg­gen.

– Mi­li­tä­ren samex­i­ste­rar ge­nom kung­en. De stö­der varand­ra och ut­gör två pe­la­re i sam­häl­let, fort­sät­ter Ro­me.

– Mi­li­tä­ren svär att skyd­da kung­en, in­te fol­ket.

I fram­ti­den ser 25-åring­en sig själv som en po­li­tisk le­da­re för DRG. Trots det po­li­tis­ka ka­o­set är han hopp­full.

– Vi har stöd hos den unga de­len av be­folk­ning­en. De bryr sig in­te om gul­skjor­tor och röd­skjor­tor (de kon­ser­va­ti­va gul­skjor­tor­na har mest stöd bland ri­ka och väl­ut­bil­da­de i Bang­kok me­dan röd­skjor­tor­na, som står bakom Shi­na­wat­ra-kla-

nen, har stöd bland fat­ti­ga bön­der på lands­byg­den).

So­ci­a­la me­di­er är det vik­ti­gas­te verk­ty­get att nå ut till po­ten­ti­el­la unga väl­ja­re men i ett land där ytt­ran­de­fri­he­ten är obe­fint­lig mås­te det ske ge­nom en för­sik­tig ba­lans­gång, till ex­em­pel ge­nom att an­vän­da kän­da pro­fi­ler.

– Den unga ge­ne­ra­tio­nen vill stå på eg­na ben, så det gäl­ler för oss att be­rät­ta för dem att den nu­va­ran­de struk­tu­ren är fel och hur de skul­le dra för­del om den för­änd­ra­des, för­kla­rar Ro­me.

”Pro­ble­men ho­par sig”

De­mo­kra­ter­na är ett av Thai­lands störs­ta po­li­tis­ka par­ti­er. Bi­trä­dan- de le­da­ren Nipit Intarasombut mö­ter oss på sin ad­vo­kat­by­rå i Bang­kok. Par­la­ments­le­da­mo­ten var po­li­tiskt ak­tiv i 26 år, men har se­dan statskuppen för­sörjt sig på sitt eget fö­re­tag. Par­la­mentsva­let har re­dan skju­tits upp fle­ra gång­er så var­för kom­mer jun­tan hål­la sitt ord den­na gång?

– Det kom­mer in­te att bli nå­got val i no­vem­ber, sä­ger Nipit Intarasombut kort.

Ett av hu­vud­pro­ble­men är att grund­la­gen ger fort­satt stöd åt mi­li­tä­ren. De 250 le­da­mö­ter­na i se­na­ten är in­te folk­val­da, utan per­so­ner som står nä­ra jun­tan.

I grund­la­gen som ut­ar­be­ta­des i april 2016, num­mer tju­go på min- dre än ett år­hund­ra­de, är en­bart två av fy­ra hu­vud­de­lar fär­dig­ställ­da. Så länge de­lar­na in­te är på plats kom­mer det in­te bli par­la­mentsval.

– Det är en pro­cess som kom­mer skju­tas på fram­ti­den, sä­ger Nipit Intarasombut.

Med and­ra ord: ett smart drag av jun­tan att hål­la sig kvar vid mak­ten så länge som möj­ligt och nor­ma­li­se­ra sty­ret hos thai­län­dar­na. Ut­ta­lan­det om de­mo­kra­tis­ka val är till för att blid­ka EU se­dan uni­o­nen ho­tat med av­bru­ten han­del. Sam­ti­digt när­mar sig jun­tan den mäk­ti­ga gran­nen Ki­na och har gett klar­tec­ken till in­fra­struk­turs­pro­jek­tet ”One Belt, One Ro­ad” – som ska län­ka sam­man de bå­da län­der­na yt­ter­li­ga­re.

Sam­ti­digt som Thai­land gli­der bort från de­mo­kra­tin i väst och när­mar sig Ki­na ho­par sig nya pro­blem.

– Den po­li­tis­ka struk­tu­ren och ut­bild­nings­sy­ste­met har bå­da hal­kat ef­ter, men eli­ten bryr sig in­te, de skic­kar si­na barn till sko­lor i Eu­ro­pa, klar­gör Intarasombut.

Pre­miär­mi­nis­ter Prayuth har sagt att han ska ar­be­ta mot den ut­bred­da kor­rup­tio­nen i Thai­land. Ett sub­stans­löst ut­ta­lan­de se­dan bi­trä­dan­de pre­miär­mi­nis­ter Prawit Wongsu­wan ny­li­gen sågs bä­ra en kloc­ka vär­de­rad till en halv mil­jon dol­lar och en di­a­mant­ring. Wongsu­wan har in­te kun­nat för­kla­ra var dyr­gri­par­na kom­mer från, och Prayut har i stäl­let an­kla­gat me­di­er­na över de pub­li­ce­ra­de bil­der­na.

Nipit Intarasombut tror att kor­rup­tio­nen i Thai­land kom­mer att öka yt­ter­li­ga­re.

– Hur kan de ta bort kor­rup­tio­nen när det in­te läng­re finns nå­gon trans­pa­rens i sam­häl­let?

Så hur ser då fram­ti­den ut för Thai­land, lan­det som många av oss be­sö­ker på sol­se­mes­ter? En möj­lig väg ur det po­li­tis­ka ka­o­set är ett sam­ar­be­te mel­lan de två störs­ta par­ti­er­na De­mo­kra­ter­na och Pheu Thai och en ny le­da­re som kan ena Thai­land.

Trots att in­bör­des­krig på si­na håll må­lats upp som ett möj­ligt sce­na­rio tror in­te Nipit Intarasombut att det kom­mer att ske.

FO­TO: JO­NAS GRATZER

I ok­to­ber 2016 dog Ra­ma IX, Bhu­mi­bol Aduly­a­dej. Tu­sen­tals per­so­ner sam­la­des ut­an­för sjuk­hu­set där han dog. Det makt­va­ku­um han läm­na­de ef­ter sig ska fyl­las av so­nen Ra­ma X, Ma­ha Va­ji­ralong­korn.

Kring sjuk­hu­set där den 88-åri­ge kung­en Bhu­mi­bol (Ra­ma 9) av­led sam­la­des den 13 ok­to­ber 2016 en folk­mas­sa på fle­ra tu­sen per­so­ner. Kung­ens bort­gång led­de till ett enormt makt­va­ku­um. Han sågs som en sam­man­hål­lan­de fak­tor för ett djupt po­la­ri­se­rat land med någ­ra av de störs­ta in­komst­klyf­tor­na i värl­den.

De se­nas­te tre åren har ki­ne­sis­ka bo­lag köpt upp mark och plan­te­rat ba­na­ner. Skör­den trans­por­te­ras med last­bi­lar till när­lig­gan­de Ki­na, be­kämp­nings­gif­ter­na blir kvar.

En by­bo fis­kar i den för­o­re­na­de flo­den in­vid ba­nan­plan­ta­ger­na. Han vet att flo­den och fis­ken är för­o­re­na­de, men när en fa­milj är hung­rig har man ing­et val.

Den ano­ny­ma by­bon vitt­nar om att man in­te läng­re kan äta fis­ken el­ler an­vän­da vatt­net till be­vatt­ning av jord­bru­ken. Can­cer­fal­len i by­ar­na har ökat se­dan ba­nan­plan­ta­ger­na kom till om­rå­det.

Rangsi­man Ro­me är ak­ti­vist och tror in­te på ny­val för­rän grund­la­gen skri­vits om och bli­vit de­mo­kra­tisk.

På en ga­ta i cen­tra­la Bang­kok säljs ba­ra bil­der och sou­ve­ni­rer fö­re­stäl­lan­de Thai­lands bort­gång­ne kung, Ra­ma 9. Idol­dyr­kan och kul­ten är fort­fa­ran­de myc­ket när­va­ran­de i sam­hälls­krop­pen.

Sto­ra bil­der på den nya kung­en Ma­ha Va­ji­ralong­korn (Ra­ma 10) är upp­sat­ta över he­la Thai­land. Kung­en och jun­tan har ett tätt sam­ar­be­te som gav ho­nom möj­lig­het att gå in och änd­ra i kon­sti­tu­tio­nen ef­ter si­na be­hov.

Nipit Intarasombut från De­mo­kra­ter­na har Thai­lands nya kon­sti­tu­tion lig­gan­de på sitt bord. Den är ett av de pro­blem som gör det svårt för Thai­land att åter­få de­mo­kra­ti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.