Kung­lig­he­ter­na blir nor­ma­la­re

In­tres­set för kung­a­hu­sen är på topp, dels tack va­re tv-se­ri­en The Crown, dels tack va­re de kung­li­ga fa­mil­jeny­he­ter­na. Kung­li­ga be­bi­sar och kung­li­ga äk­ten­skap fa­sci­ne­rar.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - ANNIKA HäLLSTEN 029 080 1331, annika.hall­sten@ksf­me­dia.fi

Kron­prin­ses­san Victo­ria gjor­de som övri­ga mo­der­na kung­lig­he­ter och gif­te sig med en man av fol­ket. Det är en för­ut­sätt­ning för att da­gens mo­nar­ki­er ska över­le­va.

Kai­sa Haa­ta­nen och San­na-Ma­ri Ho­vi har ald­rig vif­tat med flag­gor när de kung­li­ga li­mousi­ner­na har su­sat ge­nom Helsing­fors. Men det hind­rar in­te att de är in­tres­se­ra­de av värl­dens mo­nar­ki­er.

– Vi är ny­fik­na och väl­me­nan­de, för­tyd­li­gar Kai­sa Haa­ta­nen.

Till­sam­mans har du­on nu skri­vit bo­ken Monar­ki­an muru­set (Monarkins gryn) som är en un­der­hål­lan­de och folk­bildan­de ge­nom­gång av värl­dens al­la mo­nar­ki­er, bå­de de som le­ver och mår bra och de som har dött ut.

Bo­ken på­min­ner ock­så om att det finns kung­a­hus ut­an­för Eu­ro­pa vil­ket eu­ro­pé­er ten­de­rar att glöm­ma bort.

En ut­gångs­punkt för bo­ken är att värl­dens mo­nar­ker i dag står in­för ett väg­val. Mo­der­na mo­nar­ker kan in­te fjär­ma sig från si­na un­der­så­tar läng­re.

– Ef­tersom allt fler prin­sar och prin­ses­sor gif­ter sig med ic­ke-kung­li­ga per­so­ner blir kung­lig­he­ter­na allt nor­ma­la­re. De an­pas­sar sig till en ny si­tu­a­tion och när­mar sig un­der­så­tar­na, sä­ger Haa­ta­nen och Ho­vi. Tyc­ker ni att de kla­rar av det? – Ja­visst, ef­tersom mo­nar­ki­er är ett så gam­mal­dags sy­stem är en mo­der­ni­se­ring de­ras en­da möj­lig­het att över­le­va.

Kung­lig­he­ter­nas främs­ta upp­gift i dag är att gö­ra pr för sitt land, en upp­gift de fles­ta anam­mar utan pro­blem. Men ibland går det snett. Kung Feli­pe av Spa­ni­en väck­te upp­märk­sam­het när han del­tog i en de­mon­stra­tion mot ter­ro­rism vil­ket han fick myc­ket be­röm för. En kort tid se­na­re för­döm­de kung­en i ett tv­tal Ka­ta­lo­ni­ens själv­stän­dig­hets­strä­van­den.

– Kung Feli­pes tal var olyck­ligt, sä­ger Kai­sa Haa­ta­nen och ska­kar på hu­vu­det.

– En mo­narks upp­gift är att för­sö­ka ena sitt folk, in­te att splitt­ra det. De brit­tis­ka kung­lig­he­ter­na ha­de ald­rig gjort en så­dan miss.

Har­ry och Meg­han

Stor­bri­tan­ni­ens och Sve­ri­ges kunga- hus är Kai­sa Haa­ta­nens och San­naMa­ri Ho­vis fa­vo­ri­ter. Hu­set Wind­s­or har vi­sat sin styr­ka då det gäl­ler att hänga med sin tid, in­te minst då det gäl­ler prins Har­ry och hans fäst­mö Meg­han Mark­le. Pa­ret gif­ter sig i maj.

Att en brit­tisk prins skul­le få gif­ta sig med en från­skild, mörk­hy­ad tv-stjär­na ha­de va­rit en omöj­lig­het för någ­ra de­cen­ni­er se­dan. I dag är drott­ning Eli­za­beth II en av dem som gläds med prin­sen.

– Vi ger höga pluspo­äng åt prin­sar­na Wind­s­or, sä­ger Kai­sa Haa­ta­nen och San­na-Ma­ri Ho­vi för­tjust och lyf­ter fram prins Har­rys mod då det gäl­ler att vå­ga pra­ta om psy­kis­ka pro­blem.

Prin­sen gav hös­ten 2017 en öp­pen­hjär­tig tv-in­ter­vju där han vitt­na­de om hur han trängt un­dan sin mam­mas, prin­ses­san Di­a­nas för­ti­di­ga död, och hur han som vux­en fått psy­ki­a­trisk hjälp med att be­ar­be­ta sor­gen.

Nu­me­ra har prin­sen ett väl­gö­ren­hets­pro­jekt som fo­ku­se­rar på att fö­re­byg­ga men­ta­la pro­blem hos unga.

– Ett så­dant väl­gö­ren­hets­pro­jekt är ovan­ligt bland kung­lig­he­ter. De fles­ta väl­jer mind­re käns­li­ga äm­nen, kon­sta­te­rar Haa­ta­nen och Ho­vi.

Kung­li­ga nät­verk

For­na ti­ders kung­lig­he­ter nät­ver­ka­de ge­nom att gif­ta in sig, el­ler si­na barn, i and­ra kung­a­hus. Det var ett ut­märkt sätt att od­la kon­tak­ter och hit­ta nya sam­ar­bets­part­ner – att äk­ten­ska­pen of­ta blev olyck­li­ga var mind­re vik­tigt.

I dag över­le­ver mo­nar­ki­er tack va­re äk­ten­skap bygg­da på kär­lek.

Ex­emp­len på kung­lig­he­ter som fått lys­kraft tack va­re sin ic­ke-kung­li­ga ma­ka är många.

Ne­der­län­der­nas kung Wil­le­mAlex­an­der var som kron­prins täm­li­gen be­sked­lig och oin­tres­sant. Se­dan träf­fa­de han sin spra­kan­de hust­ru, den ar­gen­tins­ka Máx­i­ma Zor­re­gu­i­e­ta och lev­de plöts­ligt upp. Drott­ning Máx­i­ma är bå­de folk­kär och färg­stark.

Och Dan­marks kron­prins, Fre­de­rik, hit­ta­de Ma­ry Do­nald­son un­der OS i Syd­ney. I dag är kron­prin­ses­san Ma­ry li­ka kung­lig som vo­re hon född prin­ses­sa.

Dan­marks drott­ning Mar­gret­he är bå­de Kai­sa Haa­ta­nens och San­naMa­ri Ho­vis fa­vo­rit om de fritt fick väl­ja ett kung­ligt mid­dags­säll­skap.

– Drott­ning Mar­gret­he ver­kar så in­tres­sant. Dels är hon re­gent, dels må­lar, de­sig­nar och skri­ver hon, tyc­ker San­na-Ma­ri Ho­vi.

– Det skrivs mind­re om drott­ning Mar­gret­he än hon är värd, sä­ger Kai­sa Haa­ta­nen.

Ock­så Ca­ro­li­ne, prin­ses­sa av Mo­naco, fa­sci­ne­rar.

– Tänk så myc­ket Ca­ro­li­ne skul­le ha att be­rät­ta. Om si­na val av män, om sin mam­ma, furs­tin­nan Gra­ce och om si­na äng­la­li­ka barn, sä­ger Kai­sa Haa­ta­nen.

Carl av Fin­land

Hu­set Ber­na­dot­te in­tres­se­rar av tra­di­tion fin­län­dar­na ex­tra myc­ket. Det svens­ka kung­a­hu­set fi­ra­de för en vec­ka se­dan två­hund­ra­års­min­net av an­fa­derns, kung Karl XIV Jo­hans, tron­till­trä­de.

Hund­ra år se­na­re smid­des i Fin­land pla­ner på att prins Carl, yng­re bror till bli­van­de Gustaf V, skul­le bli kung av Fin­land. Pla­ner­na för­föll och va­let föll på Fred­rik Karl av Hes­sen som ef­ter ett par må­na­der av­sa­de sig kro­nan.

I Sve­ri­ge höjs med jäm­na mel­lan­rum krav på att kung Carl XVI Gustaf bor­de ab­di­ke­ra till för­mån för den

omått­ligt●po­pu­lä­ra●kron­prin­ses­san Victo­ria.

De●ne­der­länds­ka●drott­ning­ar­na● har●in­te●haft●pro­blem●med●att●sti­ga●åt●si­dan●till●för­mån●för●si­na●barn.● Men●Kai­sa●Haa­ta­nen●och●San­naMa­ri●Ho­vi●tror●in­te●på●mot­sva­ran­de●ut­veck­ling●vad●gäl­ler●den●svens­ke●kung­en,●drott­ning●Mar­gret­he●el­ler●drott­ning●Eli­za­beth●II.

–●En­dast●om●kra­ven●på●re­pu­blik● ökar●kan●det●lö­na●sig●att●sat­sa●på● tron­föl­ja­ren.

Ef­tersom allt fler prin­sar och prin­ses­sor gif­ter sig med ic­ke-kung­li­ga per­so­ner blir kung­lig­he­ter­na allt nor­ma­la­re. De an­pas­sar sig till en ny si­tu­a­tion och när­mar sig un­der­så­tar­na.

FO­TO: ARKIV/CATA PORTIN

FO­TO: RO­BERT VIGLASKY/NETFLIX

Om­hul­dad drott­ning. Fram­gång­en för tv-se­ri­en The Crown och Clai­re Foys tolk­ning av drott­ning Eli­za­beth II är en or­sak till det ökan­de in­tres­set för mo­nar­ki­er.

FO­TO: KARL VILHJALMSSON

Ny­fik­na på kung­lig­he­ter – Kai­sa Haa­ta­nen och San­na-Ma­ri Ho­vi skrev en bok om kung­a­hu­sens histo­ria och nu­lä­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.