Pa­ra­gra­fer ska hind­ra tra­kas­se­ri­er

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er de­fi­nie­ras i jäm­ställd­hets­la­gen som ”nå­gon form av ic­ke önsk­värt ver­balt, ic­ke-ver­balt el­ler fy­siskt be­te­en­de av sexuell na­tur vars syf­te är el­ler som le­der till en kränk­ning av en per­sons psy­kis­ka el­ler fy­sis­ka integri­tet, sär­skilt när det­ta sker ge­nom att ska­pa en hot­full, fi­ent­lig, för­ned­ran­de, för­öd­mju­kan­de el­ler tryc­kan­de stämning”.

●●Jäm­ställd­hets­la­gen de­fi­ni­e­rar sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er som dis­kri­mi­ne­ring, och stad­gar att ock­så den ar­bets­gi­va­re som ef­ter att dis­kri­mi­ne­ring­en upp­da­gats in­te in­gri­per för att få slut på tra­kas­se­ri­er­na gör sig skyl­dig till dis­kri­mi­ne­ring.

●●Ar­be­tar­skydds­la­gen åläg­ger ar­bets­gi­va­ren att vid­ta åt­gär­der då tra­kas­se­ri­er el­ler an­nat osak­ligt be­mö­tan­de upp­da­gas. Dess­utom stad­gas att det är för­bju­det för en an­ställd att tra­kas­se­ra and­ra an­ställ­da el­ler be­mö­ta dem osak­ligt på ett sätt som kan ska­da de­ras häl­sa el­ler sä­ker­het. Ar­bets­kam­ra­ter­na är ock­så för­plik­ta­de att an­mä­la tra­kas­se­ri­er till ar­bets­gi­va­ren och ar­be­tar­skyd­det.

●●En­ligt straff­la­gen kan en per­son som gjort sig skyl­dig till sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er för­u­tom till ska­de­stånd och er­sätt­ning ock­så dö­mas till bö­ter el­ler fäng­el­se för brott. Ock­så en ar­bets­gi­va­re som bru­tit mot ar­be­tar­skydds­la­gen kan dö­mas för ar­be­tar­skydds­brott en­ligt straff­la­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.