Språk­hän­syn led­de till ovan­ligt tack

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Sylvia bjon

Cent­ra­li­se­ring­en av rätts­vä­sen­det fort­sät­ter, nu med ett lag­för­slag som ska cent­ra­li­se­ra de sum­ma­ris­ka ären­de­na till nio tings­rät­ter. I de­bat­ten i ple­num i går kom ett ovan­ligt tack för att re­ge­ring­en tog hän­syn till språk­frå­gan.

I ple­num de­bat­te­ra­des på tis­da­gen yt­ter­li­ga­re en cent­ra­li­se­rings­frå­ga i re­for­mer­na av rätts­vä­sen­det.

Ti­di­ga­re har själ­va tings­rätts­re­for­men, som drab­bat sär­skilt två­språ­ki­ga tings­rät­ter, va­rit en av de sto­ra tvis­te­frå­gor­na när det gäl­ler språk­li­ga rät­tig­he­ter och rätts­skydd.

Det nu de­bat­te­ra­de för­sla­get gäl­ler att cent­ra­li­se­ra sum­ma­ris­ka frå­gor – allt­så de enkla­re, ostri­di­ga mål som be­hand­las skrift­ligt av do­ma­re utan att det be­hövs en rät­te­gång, till ex­em­pel in­kas­se­ring av skul­der.

I ett ti­di­ga­re för­slag skul­le var­ken Egent­li­ga Fin­land el­ler Lapp­land ha hört till de tings­rät­ter dit de sum­ma­ris­ka frå­gor­na flyt­tas, vil­ket fick hård kri­tik. Do­mar­för­bun­det an­såg att det ha­de stri­dit mot grund­la­gen om den språk­li­ga ser­vicen för­säm­rats på svens­ka och på sa­mis­ka.

Un­der de­bat­ten fick SFP möj­lig­het att tac­ka ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Ant­ti Häk­kä­nen (Saml) för språk­lig hän­syn.

– Att flyt­ta de sum­ma­ris­ka frå­gor­na från Åbo till Ta­vas­te­hus ha­de ris­ke­rat be­hand­ling­en på svens­ka. Jag vill nu tac­ka ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Ant­ti Häk­kä­nen för att ni har ta­git vår oro i be­trak­tan­de, sa­de Mats Löfström (SFP), som ock­så be­to­nar att Ålands tings­rätt be­hål­ler de sum­ma­ris­ka ären­de­na.

Häk­kä­nen sva­ra­de di­rekt till Löfström.

– Det var för att skyd­da de språk­li­ga rät­tig­he­ter­na på svens­ka som han­te­ring­en av de sum­ma­ris­ka ären­de­na flyt­ta­des till Åbo. Det fanns ock­så and­ra skäl, som kun­ska­per­na där, men det grun­da­de sig ut­tryck­li­gen på språk­frå­gan, sva­ra­de Häk­kä­nen.

För­sla­get har ock­så ta­git hän­syn till kri­ti­ken som gäl­ler Ny­land, där al­la sum­ma­ris­ka ären­den i ett ti­di­ga­re för­slag skul­le ha hand­lagts i Öst­ra Ny­land. Nu in­går ock­så Helsing­fors tings­rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.