Bil­fa­bri­ken i Nys­tad an­stäl­ler tu­sen ar­bets­ta­ga­re

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT/JO­HAN EKMAN

Bil­fa­bri­ken i Nys­tad blir en av till­verk­nings­or­ter­na för Mer­ce­desBenz nya A-klass, vil­ket in­ne­bär att Val­met Au­to­mo­ti­ve an­stäl­ler tu­sen nya ar­bets­ta­ga­re på fa­bri­ken. I dag job­bar när­ma­re 4 000 per­so­ner där. Rekry­te­ring­en är som in­ten­si­vast i bör­jan på året, en­ligt upp­gif­ter i me­di­er. För­u­tom pro­duk­tio­nen av den nya mo­del­len är den snab­ba om­sätt­ning­en av per­so­nal en or­sak till ny­re­kry­te­ring­ar­na. I ja­nu­a­ri ryc­ker 70 an­ställ­da in i mi­li­tä­ren, vil­ket ock­så ska­par be­hov för nya re­kry­te­ring­ar, skri­ver tid­skrif­ten Moot­to­ri på sin webb­si­da.

De fles­ta job­ben finns på verk­stads­gol­vet, till ex­em­pel på svet­soch må­le­ri­av­del­ning­ar­na. Även ti­o­tals tjäns­te­män an­ställs för pro­duk­tions-, stöd- och pla­ne­rings­tjäns­ter.

Bil­fa­bri­ken har för­be­rett sig för det nya pro­duk­tions­be­ho­vet se­dan mars 2017. För­änd­ring­ar­na in­ne­bär ökad au­to­ma­ti­se­ring av pro­duk­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.