Ålands­ban­ken går mot di­gi­tal­ström­men

Me­dan stor­ban­ker­na strä­var ef­ter att ra­di­kalt mins­ka sin per­so­nal går Ålands­ban­ken mot ström­men. Ban­kens per­so­nal­kost­na­der öka­de nå­got un­der 2017. Sam­ti­digt flyt­ta­de man även jobb till Åland.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT/NYA ÅLAND

Tren­den in­om bank­värl­den är att gå mot di­gi­tal ban­king och skä­ra ned kon­tors­nät­ver­ket samt per­so­na­len.

Ålands­ban­kens vd och kon­cern­chef Pe­ter Wiklöf sä­ger att det in­te skul­le va­ra nå­got pro­blem att ska­pa en 100-pro­cen­tigt di­gi­tal bank, men att ban­ken vill ha kvar sin per­son­be­tjä­ning.

– Det är en själv­klar­het att vi ska ha bra di­gi­ta­la tjäns­ter, men det ska in­te er­sät­ta vå­ra råd­gi­va­re, sa­de han då han pre­sen­te­ra­de Ålands­ban­kens bok­slut för 2017 i går.

Wiklöf räk­nar med att kon­su­men­ter­na kom­mer att läg­ga allt mer vär­de på det per­son­li­ga mö­tet i fram­ti­den.

– Det kom­mer att ses som ex­klu­sivt.

Ett ex­em­pel på det helt di­gi­ta­la är Dreams – en spa­rapp som loc­kat över 50 000 kun­der i Sve­ri­ge.

Ut­ma­ning

Kun­der­na är en­ligt un­der­sök­ning­ar nöj­da med Ålands­ban­ken. Men sam­ti­digt mins­kar för­tro­en­det för ban­ker­na ge­ne­rellt. I Sve­ri­ge är för­tro­en­det en­ligt kund­för­tro­en­de­in­dex­et EPSI nu li­ka lågt som det var un­der bank­kri­sen i bör­jan av 1990-ta­let.

En­ligt Wiklöf är det kopp­lat till den väx­an­de miss­tron mot så kall­la­de eli­ter ge­ne­rellt. Sam­ban­det mel­lan sam­hälls­en­ga­ge­mang och kund­nöjd­het har bli­vit star­ka­re.

Ålands­ban­ken vill sva­ra på ut­ma­ning­en med an­svars­ta­gan­de på Åland.

– Om det går bra för Åland kan vi ock­så växa.

Sta­bilt re­sul­tat

Ålands­ban­ken gjor­de ett sta­bilt re­sul­tat un­der 2017. Rö­rel­se­re­sul­ta­tet steg med kring en mil­jon eu­ro till 26 mil­jo­ner.

Vo­ly­men av ak­tivt för­val­tat ka­pi­tal steg med he­la 47 pro­cent, till stor del som re­sul­tat av All­ra-af­fä­ren. Sty­rel­sen fö­re­slår att ut­del­ning­en blir 65 cent per ak­tie jäm­fört med 60 i fjol.

–Vi är i grun­den i en po­si­tiv trend, sä­ger Wiklöf.

Sam­ti­digt har ut­gif­ter­na vux­it med he­la 9 pro­cent. Ut­gift­sök­ning­en be­ror till stor del på att ban­ken har in­ve­ste­rat i en ny IT-platt­form för ka­pi­tal­mark­nads­si­dan.

Även om re­sul­ta­tet in­te väx­te med mer än en knapp mil­jon så sä­ger Wiklöf att re­sul­ta­tet än­då är bätt­re än året in­nan. Or­sa­ken är IT-in­ve­ste­rings­kost­na­der­na tyng­er ned re­sul­ta­tet.

– Kva­li­te­ten i vårt re­sul­tat är be­tyd­ligt bätt­re.

Bra ut­sik­ter

Ban­kens ut­sik­ter för 2018 är sta­bi­la och re­sul­ta­tet vän­tas bli det sam­ma el­ler bätt­re. Central­ban­ker­na vän­tas hö­ja rän­tor­na men ök­ning­ar­na vän­tas bli mo­de­ra­ta.

Se­dan fi­nan­s­kri­sen 2008 har central­ban­ker­na pum­pat in ofant­li­ga sum­mor peng­ar i eko­no­min för hål­la si­tu­a­tio­nen sta­bil.

– Vi le­ver i ett to­ta­li­tärt sy­stem där central­ban­ker­na be­stäm­mer, sä­ger Wiklöf.

Nu vill man åter­gå till en mer nor­mal eko­no­mi och central­ban­ker­na har bör­jat trap­pa ned si­na sats­ning­ar.

– Men går det att åter­vän­da till det nor­ma­la? frågar Wiklöf.

Han tilläg­ger att mak­ro­e­ko­no­min går bätt­re och att till Tyskland gör ex­tremt bra ifrån sig.

FO­TO: NYA ÅLAND/DAN HELENIUS

Vi är i grun­den i en po­si­tiv trend, sä­ger Ålands­ban­kens vd Pe­ter Wiklöf.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.