Re­ge­ring­en krä­ver ut­red­ning av Pat­ria

Re­por­ter bort­förd i an­slut­ning till fin­län­da­res död i Ugan­da

Hufvudstadsbladet - - News - STEFAN LUND­BERG stefan.lund­berg@ksf­me­dia.fi

Den an­sva­ri­ge mi­nistern för sta­tens ägar­styr­ning, Mi­ka Lin­ti­lä, krä­ver en ut­red­ning av för­svars­ma­te­ri­el­fö­re­ta­get Pat­ria om hän­del­ser­na kring en fin­ländsk af­färs­mans död i Ugan­da.

Den 41­åri­ge man­nen ha­de fått lov av Pat­ria att mark­nads­fö­ra dess va­pen i Ugan­da och Moçam­bi­que.

41­åring­en res­te i säll­skap med ex­mi­nis­tern Su­vi Lin­dén. En­ligt Il­ta­leh­ ti var det Lin­dén som hit­ta­de den dö­de på hans ho­tell­rum.

En ugan­disk re­por­ter som an­tytt att sä­ker­hetspo­li­sen kan lig­ga bakom fin­län­da­rens död har förts till okänd ort.

Frå­gor­na kring vad som hänt den 41-åri­ge fin­län­da­ren, som upp­trätt som re­pre­sen­tant för stats­äg­da va­pen­till­ver­ka­ren Pat­ria blir allt fler. På ons­da­gen bad där­för mi­nis­ter Mi­ka Lin­ti­lä, med an­svar för sta­tens ägar­styr­ning om en ut­red­ning av fal­let.

Pat­ri­as led­ning har be­kräf­tat att man­nen fått till­stånd av Pat­ria att mark­nads­fö­ra fin­länds­ka va­pen un­der sin re­sa i Ugan­da. Han var dock in­te an­ställd av Pat­ria.

Ugan­disk press föl­jer no­ga fal­let och rap­por­te­rar om att po­li­sen fun­nit dro­ger på ho­tell­rum­met där fin­län­da­ren hit­ta­des död den 5 feb­ru­a­ri.

Även and­ra de­tal­jer bör­jar kry­pa fram.

Fin­län­da­ren har på flyg­plat­sen i Kam­pa­la pre­sen­te­rat en in­bju­dan för myn­dig­he­ter­na som skall ha vi­sat sig va­ra för­fals­kad. En­ligt po­li­sens ta­les­man Lu­ke Owoye­si­gy­i­re ha­de 41-åring­en pre­sen­te­rat en in­bju­dan från högs­ta che­fen för Ugan­das in­ter­na sä­ker­het, övers­te Frank Ba­gy­en­da Ka­ka, som dock vi­sa­de sig va­ra ett fal­si­fi­kat.

Översten upp­ger för ugan­dis­ka Daily Mo­ni­tor att in­bju­dan är ba­ra ”skräp”, men att han in­te kom­men­te­rar den me­dan ut­red­ning­en på­går.

När det fram­gick att den fin­länd- ska de­le­ga­tio­nen, där up­pen­bar­li­gen ock­så ex-mi­nis­ter Su­vi Lin­dén ingick, ham­na­de i blåsvä­der flyd­de fy­ra per­so­ner, in­klu­si­ve en po­lis­man, som kom­mit till flyg­plat­sen för att mö­ta fin­län­dar­na. En av dem, en kvin­na, greps, men hon släpp­tes se­na­re och an­ses in­te ha med fin­län­da­rens död att gö­ra.

Daily Mo­ni­tor har de­tal­je­ra­de upp­gif­ter om hän­del­se­för­lop­pet ef­ter detta. En­ligt tid­ning­en skall 41-åring­en, som nämns vid namn i ugan­disk press, ha förts till Kam­pa­la för vi­da­re för­hör. Han och Su­vi Lin­dén har körts in till sta­den där 41-åring­en av­läm­nats på ho­tell Pearl of Afri­ca, me­dan Lin­dén körts vi­da­re till ett okänt ho­tell.

Dro­ger på rum­met

Det var på Pearl of Afri­ca man­nen se­na­re hit­ta­des död på sitt rum. I rum­met fann po­li­sen ock­så dro­ger vars art in­te har spe­ci­fi­ce­rats. Po­li­sen har in­te kun­nat fast­stäl­la huruvi­da dro­ger­na el­ler ytt­re våld har för­or­sa­kat hans död.

Da­gen ef­ter fin­län­da­rens död hit­ta­des en svensk i sam­ma ål­der död på sitt rum på She­ra­ton Ho­tel i när­he­ten. Även hans död har skett un­der okla­ra om­stän­dig­he­ter. Svens­ken ha­de an­länt da­gen in­nan till Kam­pa­la. De ugan­dis­ka myn­dig­he­ter­na ver­kar dock ut­gå ifrån att män­nen har bli­vit mör­da­de.

– Vi tar in­te lätt på des­sa mord för off­ren är ut­län­ning­ar och det kan på­ver­ka tu­ris­men och in­ve­ste­ring­ar­na i lan­det, sä­ger övers­te Ba­gy­en­da.

Sa­ken tog en ny vänd­ning på ons­da­gen när det vi­sa­de sig att kri­mi­nal­re­por­ter Char­les Etu­ku­ri un­der nat­ten ha­de gri­pits av sä­ker­hetspo­li­sen. Han job­bar för den le­dan­de ugan­dis­ka tid­ning­en The New Vi­sion. I fle­ra twee­tar kring fal­let och på hans tid­ning ut­går man från att or­sa­ken till gri­pan­det är att Etu­ku­ri i si­na ar­tik­lar om fin­län­da­rens död lå­tit för­stå att den av övers­te Ba­gy­en­da led­da sä­ker­hetspo­li­sen lig­ger bakom mor­det. Det var på ons­da­gen okänt var Etu­ku­ri hålls, sä­ger hans chefre­dak­tör Bar­ba­rah Kai­ja.

Ugan­das mi­nis­ter för sä­ker­hets­ä­ren­den Hen­ry Tu­mu­kun­de be­kräf­tar för Yle att jour­na­lis­ten har be­rö­vats sin fri­het.

Den dö­de 41-åring­en var af­färs­man och fa­mil­je­far. Han var upp­ställd för Sam­lings­par­ti­et i kom­mu­nal­va­let, men blev med drygt 150 rös­ter in­te in­vald. Han har va­rit in­vol­ve­rad i fle­ra oli­ka fö­re­tag, bland an­nat ett som er­bju­dit kon­sult­tjäns­ter i fö­re­tags­led­ning.

Man­nen ha­de fö­re sin re­sa kon­tak­tat Pat­ria och frå­gat om han kan dis­tri­bu­e­ra Pat­ri­as bro­schy­rer i Ugan­da och Moçam­bi­que. Pat­ri­as vd Ol­li Iso­ta­lo har med­gett att han fått till­stånd till detta, men att det var ett miss­tag. Iso­ta­lo an­ser att en en­skild för­sälj­nings­chefs om­dö­me ha­de brustit när löf­tet gavs.

Ugan­da hör till värl­dens mest kor­rum­pe­ra­de län­der.

Su­vi Lin­dén skri­ver på sin Fa­ce­book­si­da att hon in­te var i Ugan­da för Pat­ri­as räk­ning ut­an i egen­skap av FN:s bred­bands­kom­mis­sions spe­ci­al­sän­de­bud. En­ligt MTV har Lin­dén och 41-åring­en haft ge­men­sam fö­re­tags­verk­sam­het.

En­ligt Il­ta­leh­ti var det Lin­dén som hit­ta­de den dö­de på hans ho­tell­rum.

Bland man­nens vän­ner på Fa­ce­book finns ti­o­tals kän­di­sar och ock­så en del tungt be­las­ta­de kri­mi­nel­la. Han upp­ges ha va­rit en känd ge­stalt i Helsing­fors natt­liv.

Centralkri­mi­nal­po­li­sen är fort­fa­ran­de in­te in­kopp­lad på fal­let ef­tersom Ugan­da in­te bett om handräck­ning.

Vi tar in­te lätt på des­sa mord för off­ren är ut­län­ning­ar och det kan på­ver­ka tu­ris­men och in­ve­ste­ring­ar­na i lan­det.

Frank Ba­gy­en­da Ka­ka, övers­te

FO­TO: EPA/DAI KUROKAWA

Frå­gor­na kring den 41-åri­ga fin­län­da­ren som hit­ta­des död på sitt ho­tell­rum i Ugan­da blir allt fler och märk­li­ga­re.

FO­TO: LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Pat­ri­as vd Ol­li Iso­ta­lo med­ger att

■ den dö­de 41-åring­en fått till­stånd att dis­tri­bu­e­ra Pat­ri­as bro­schy­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.