Un­dan­tag i jour­re­form görs för sto­ra sjuk­hus

En kor­ri­ge­ring i jour­re­for­men kan ge möj­lig­he­ter för ock­så and­ra sjuk­hus än dem med öp­pen jour dyg­net runt att ge­nom­fö­ra dag­ki­rur­gi. Men av­sik­ten är in­te att tillå­ta ope­ra­tio­ner el­ler upp­hand­ling i krets­sjuk­hus som Ja­kob­stad, vil­ket för­ar­gar SFP.

Hufvudstadsbladet - - News - SYLVIA BJON 029 080 1310, sylvia.bjon@ksf­me­dia.fi

Även and­ra sjuk­hus än de med öp­pen jour dyg­net runt ska få ge­nom­fö­ra dag­ki­rur­gi. Det är re­sul­ta­tet av en änd­ring i jour­re­for­men.

Kri­te­ri­er­na är än­då hår­da: Den som får till­stånd ska lig­ga in­om 30 mi­nu­ters kör­tid från ett sjuk­hus med jour dyg­net runt. Där­med öpp­nar änd­ring­en in­te för ope­ra­tio­ner i krets­sjuk­hus som Ja­kob­stad. Änd­ring­en görs främst för att sto­ra sjuk­hus fort­satt ska kun­na kö­pa tjäns­ter ut­i­från.

Se­dan bör­jan av året gäl­ler den så kal­la­de jour­re­for­men, som ock­så cent­ra­li­se­rar al­la ope­ra­tio­ner som krä­ver an­es­te­si. I den ve­van hör bland an­nat Ja­kob­stad, Kou­vo­la och Fors­sa till det fler­tal or­ter som in­te upp­fyl­ler kri­te­ri­er­na – att man ska ha öp­pen jour dyg­net runt för att få gö­ra an­es­te­sikrä­van­de ki­rur­gi.

I Ja­kob­stad för­sök­te man tidigare ta sig runt det via upp­hand­ling, men det stop­pa­des av mi­ni­ste­ri­et.

Det gör det ock­så nu, trots att man luck­rat upp reg­ler­na i ett nytt för­slag.

För­sla­get in­ne­bär att ock­så and­ra ak­tö­rer, pri­va­ta el­ler of­fent­li­ga, kan ut­fö­ra ki­rur­gi som krä­ver an­es­te­si, om sjuk­hus­di­strik­tet gör ett av­tal om det. Men kri­te­ri­er­na är hår­da: Den som får till­stånd ska lig­ga in­om 30 mi­nu­ters kör­tid från ett sjuk­hus med jour dyg­net runt.

Kra­vet på 30 mi­nu­ter ute­stäng­er de krets­sjuk­hus som nu för­lo­rat en stor del av ki­rur­gin.

En­ligt di­rek­tör Tui­ja Kum­pu­lai­nen på So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et har det ald­rig va­rit me­ning­en att åter­bör­da ope­ra­tio­ner­na till sjuk­hus som bli­vit av med dem.

Den nya upp­luck­ring­en i reg­ler­na har gjorts för att kor­ri­ge­ra vis­sa fall som upp­da­gats, där de sto­ra sjuk­hus som nu får ut­fö­ra ope­ra­tio­ner re­dan har av­tal om att kö­pa tjäns­ter ut­i­från. Det gäl­ler till ex­em­pel Uleå­borg, som kö­per in pro- te­so­pe­ra­tio­ner, och vis­sa ki­rur­gis­ka en­he­ter vid uni­ver­si­tets­sjuk­hu­sen som in­te har öp­pen jour men nog en slu­ten jour.

– Av­sik­ten var in­te att la­gen skul­le ute­slu­ta dem, så att de ha­de bli­vit olag­li­ga. Man vil­le ha dem kvar, och ock­så ba­na väg för kundsed­lar i fram­ti­den, sä­ger Tui­ja Kum­pu­lai­nen.

Syf­tet har ock­så, en­ligt pro­me­mo­ri­an, va­rit att få in pri­va­ta ak­tö­rer på sam­ma streck som de of­fent­li­ga, när kundsed­lar­na tas i bruk.

”Up­pen­bart vad det hand­lar om”

SFP:s ord­fö­ran­de Anna-Ma­ja Hen­riks­son sä­ger att hon hann bli hopp­full då hon såg att det kom­mit en pro­me­mo­ria som luck­rar upp rikt­lin­jer­na – men snabbt in­såg hon att det var en hund be­gra­ven då hon läs­te.

– Det var in­te me­ning­en att det skul­le bli mer rätt­vist, ut­an att möj­lig­gö­ra för de pri­va­ta ak­tö­rer­na att kom­ma in på sto­ra or­ter. Det är up­pen­bart att det hand­lar om den över­ens­kom­mel­se som Sam­lings­par­ti­et och Cen­tern gjort om val­fri­he­ten. Det är orätt­vist mot mind­re krets­sjuk­hus och mot pa­ti­en­ter­na – män­ni­skor som in­te bor i land­ska­pens cen­tral­or­ter mås­te re­sa läng­re väg, och pa­ti­ent­sä­ker­he­ten blir säm­re, sä­ger Hen­riks­son.

– Det är un­der­ligt att de sjuk­hus som va­rit ef­fek­ti­va och sat­sat på nya ope­ra­tions­sa­lar in­te ska få ope­re­ra, men sjuk­hus i pri­vat re­gi i de stör­re stä­der­na ska få gö­ra det.

Av­stånd mo­ti­ve­ras med bråds­ka

Kum­pu­lai­nen mo­ti­ve­rar be­gräns­ning­en med att det är den bråds­ka man räk­nar med vid till ex­em­pel sto­ra blöd­ning­ar. Att den som har lång väg till det ope­re­ran­de sjuk­hu­set då får än­nu stör­re be­svär ifall det upp­står en kom­pli­ka­tion skri­ver Kum­pu­lai­nen in­te un­der, i de fles­ta fall.

– De fles­ta och störs­ta kom­pli­ka­tio­ner­na fram­går un­der de förs­ta tim­mar­na, sä­ger Kum­pu­lai­nen.

Det är un­der­ligt att de sjuk­hus som va­rit ef­fek­ti­va och sat­sat på nya ope­ra­tions­sa­lar in­te ska få ope­re­ra, men sjuk­hus i pri­vat re­gi i de stör­re stä­der­na ska få gö­ra det. Anna-Ma­ja Hen­riks­son

FO­TO: MOSTPHOTO

Bland an­nat Ja­kob­stad, Kou­vo­la och Fors­sa hör till de or­ter som in­te upp­fyl­ler kri­te­ri­er­na att man ska ha öp­pen jour dyg­net runt för att få gö­ra an­es­te­sikrä­van­de ki­rur­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.