”Vi har in­te sagt nej till nytt EU-man­dat”

Kri­ti­ken mot ned­skär­ning­ar i ut­bild­ning ra­sar vi­da­re då riks­da­gen de­bat­te­rar vil­ken po­li­tik som ska fö­ras det sista året fö­re val. Un­der­vis­nings­mi­nis­ter San­ni Grahn-Laa­so­nen sä­ger att föl­jan­de steg är att för­bätt­ra ut­bild­ning­en mitt i ar­bets­li­vet.

Hufvudstadsbladet - - News - 029 080 1310, sylvia.bjon@hbl.fi

En de­batt om EU­lin­jen upp­stod i riks­da­gen då Anna­Ma­ja Hen­riks­son (SFP) frå­ga­de var­för re­ge­ring­en sä­ger nej till ett fjor­ton­de man­dat i EU­par­la­men­tet ef­ter brex­it.

Stats­mi­nis­tern sva­ra­de att Fin­lands lin­je är att de brit­tis­ka sto­lar­na bor­de fal­la bort helt och hål­let.

– Men om det upp­står tilläggs­man­dat, så sä­ger vi in­te nej, sä­ger han.

Riks­da­gen de­bat­te­ra­de re­ge­ring­ens po­li­tik un­der detta sista år fö­re näs­ta val.

In­komst­klyf­tor­na, ned­skär­ning­ar, re­for­mer och fa­mil­je­le­dig­he­ter präg­la­de riks­da­gens sto­ra öpp­nings­de­batt, där stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä (C) gav sin upp­lys­ning om re­ge­ring­ens po­li­tik 2018.

Det är start­skot­tet för det långa riksmö­tet – näm­li­gen det sista fö­re näs­ta val, som sträc­ker sig läng­re in på vå­ren än tidigare ar­betsår.

Som vän­tat ifrå­ga­sat­te op­po­si­tio­nen re­ge­ring­ens be­sluts­kraft, i ef­ter­sval­let av ny­he­ten om att det in­te blir nå­got av fa­mil­je­le­dig­hets­re­for­men. De fles­ta be­kla­ga­de det – me­dan KD var det en­da op­po­si­tions­par­ti som tac­ka­de re­ge­ring­en för att in­te ha sku­rit i nå­gon del av fa­mil­jer­nas vård­bi­drag.

Dus­ten mel­lan Cen­tern och Sam­lings­par­ti­et fort­sat­te där­e­mot.

– Fa­mil­jer­na får väl­ja hur de vill gö­ra, men för oss be­sluts­fat­ta­re kan det in­te fin­nas nå­gon an­nan väg än att främ­ja jäm­ställd­he­ten, sa­de Ben Zyskowicz (Saml).

Fejd om in­komst­siff­ror

Ned­skär­ning­ar­na och in­komst­klyf­tor­na blev fö­re­mål för en sta­tistik­fejd, då Ju­ha Si­pi­lä hän­vi­sa­de till sta­tistik­cen­tra­lens siff­ror som vi­sar att in­komst­klyf­tor­na in­te öka­de, ut­an mins­ka­de, mel­lan åren 2015 och 2016.

Det led­de till en pro­test bland op­po­si­tions­par­ti­er­na, som hän­vi­sa­de till en färsk ut­red­ning av so­ci­a­loch häl­so­vårds­or­ga­ni­sa­tio­ner­na i Sos­te. En­ligt den är det ef­ter 2016 som klyf­tor­na ökat, bland an­nat för att ef­fek­ten av frys­ta bi­drag blir stör­re för vart år som går.

Sos­tes ut­red­ning vi­sar att de som drab­bats är ar­bets­lö­sa, barn­fa­mil­jer och stu­de­ran­de. Ett ex­em­pel ur rap­por­ten är att en ar­bets­lös, vars grund­dag­peng näs­ta år ha­de va­rit 725 eu­ro i må­na­den, i stäl­let kom­mer att stan­na un­der 700 eu­ro.

Jäm­fö­rel­ser­na be­ror li­te på vad man tit­tar på.

Tidigare har bå­de Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­et och Riks­da­gens in­for­ma­tions­tjänst be­räk­nat att re­ge­ring­ens eg­na be­slut ökar in­komst­skill­na­der­na. Si­pi­lä tit­tar på en sta­tistik över ut­fal­let, som in­ne­hål­ler mer än bud­get­po­li­ti­ken och är 2–3 år gam­mal.

De år­tal som Si­pi­lä ser på är in­nan till­väx­ten tog fart, vil­ket stats­mi­nis­tern ock­så sa­de att på­ver­kar den ringa skill­na­den:

– När till­väx­ten tar fart är det ett ty­piskt drag att in­komst­klyf­tor­na ökar, sa­de Si­pi­lä.

Ljus­nan­de ekonomi

Ju­ha Si­pi­lä räk­na­de upp vil­ka av re­ge­ring­ens mål­sätt­ning­ar som upp­nåtts el­ler lig­ger nä­ra, som att skuld­sätt­ning­en i för­hål­lan­de till bnp ska bry­tas och att den to­ta­la skat­teni­vån in­te höjs.

Ett an­nat mål var att sys­sel­sätt­nings­gra­den ska bli 72 pro­cent. Där är man än­nu in­te, ut­an vid 70,7 pro­cent, men Si­pi­lä be­dö­mer att må­let kan upp­nås. Dess­utom ha­de re­ge­ring­en som mål 110 000 nya ar­bets­till­fäl­len un­der re­ge­rings­pe­ri­o­den. An­ta­let jobb har ökat med 74 000 hit­tills, sä­ger Si­pi­lä.

Op­po­si­tio­nens kri­tik mot ned­skär­ning­ar­na gäll­de ock­så ut­bild­ning och in­no­va­tion.

Un­der­vis­nings­mi­nis­ter San­niG­rahn Laa­so­nen (Saml) sä­ger att re­ge­ring­en fram­ö­ver vill sat­sa på den ut­bild­ning som be­hövs i mit­ten av ar­betskar­riä­rer­na.

– Vi sö­ker nu sam­ar­be­te med hög­sko­lor­na för att ut­ö­ka möj­lig­he­ter­na till ut­bild­ning un­der li­vets al­la ske­den – vi­da­re­ut­bild­ning och om­skol­ning i li­vets för­änd­rings­ske­den, lo­va­de GrahnLaa­so­nen.

Re­ge­ring­en po­äng­te­ra­de ock­så att man re­dan sänkt dag­vårds­av­gif­ter­na känn­bart, och att riks­da­gen i vår får ta emot gym­na­si­e­la­gen och la­gen om små­barns­fost­ran.

SDP:s Ant­ti Rin­ne för­de fram att den kost­nads­fria pe­da­go­gi­ken bor­de gå läng­re än så.

– Vi be­hö­ver så snabbt som möj­ligt en gra­tis små­barnspe­da­go­gik för al­la barn, sä­ger Rin­ne.

–Vi be­hö­ver ock­så verk­ligt kost­nads­fria gym­na­si­er och yr­kes­sko­lor, in­te en en­da ung får fal­la ut ur ut­bild­ning­en el­ler ar­bets­mark­na­den. De här in­ve­ste­ring­ar­na har vi in­te råd att lå­ta bli att gö­ra, sä­ger Ant­ti Rin­ne.

Ils­ka över av­hopp

Två le­da­mö­ter be­vil­ja­des i går be­fri­el­se från si­na riks­dags­jobb, Ou­ti Mä­ke­lä (Saml) som bli stads­di­rek­tör i Nur­mijär­vi och San­na Lauslah­ti (Saml) som över­går till Lä­ke­me­dels­in­du­strin.

An­ta­let Sam­lings­par­tis­tis­ka po­li­ti­ker som flyt­tat till vård­lob­byn und­gick in­te hel­ler att bli te­ma i de­bat­ten.

– Det har bli­vit klart på vems vill­kor vårdre­for­men be­reds. Mel­lan Sam­lings­par­ti­et och vård­bo­la­gen finns en sväng­dörr, där man smi­digt slin­ker ige­nom och blir lob­ba­re, sa­de Hanna Sark­ki­nen (VF).

SYLVIA BJON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.