Risk för Vil­da väs­tern i Ark­tis

Kapp­löp­ning­en om de ark­tis­ka na­tur­re­sur­ser­na ac­ce­le­re­rar trots kli­mat­må­len. Som ord­fö­ran­de i Ark­tis­ka rå­det får Fin­land tam­pas med den ark­tis­ka pa­ra­dox­en.

Hufvudstadsbladet - - News - PE­TER BUCHERT

Länge upp­fat­ta­des Ark­tis som av­läg­sen öde­mark och ett fru­set hav. Men med glo­ba­li­se­ring­en och kli­mat­för­änd­ring­en har av­stån­det krympt och obyg­den bli­vit mer till­gäng­lig.

I dag ser många ak­tö­rer en enorm af­färspo­ten­ti­al i Ark­tis. In­ve­ste­rings­po­ten­ti­a­len har be­räk­nats till ofant­li­ga tu­sen mil­jar­der eu­ro, av vil­ket en fem­te­del lig­ger in­om Nord­ka­lot­ten. Den mesta po­ten­ti­a­len finns in­om ener­gi, och grovt ta­get be­räk­nas ung­e­fär hälf­ten ut­gö­ra fos­si­la ener­gikäl­lor, res­ten för­ny­ba­ra.

Sam­ti­digt som kli­mat­för­änd­ring­en ryc­ker fram – upp­skatt­nings­vis dub­belt så snabbt i Ark­tis som på and­ra håll – har al­la värl­dens län­der ställt sig bakom kli­mat­må­len, även om USA ho­tat neg­li­ge­ra dem.

Följ­den av detta blir en ark­tisk pa­ra­dox. Vi pra­tar om cir­ku­lär ekonomi och att eko­no­misk till­växt mås­te kopp­las loss från be­ro­en­det av fos­si­la bräns­len, men när vi har bränt så myc­ket fos­silt att de sista jung­fru­li­ga om­rå­de­na blot­tats är vi fres­ta­de att ge oss på de­ras ol­je- och gas­fyn­dig­he­ter och dri­va kli­mat­för­änd­ring­en till sin spets.

Ex­plo­a­te­ra el­ler fre­da?

Re­dan långt in­nan Fin­land blev ord­fö­ran­de i Ark­tis­ka rå­det, vars upp­gift är att skyd­da de ark­tis­ka mil­jö­er­na, viss­te man att det blir en de­li­kat ba­lans­gång, en kamp som förs på fle­ra plan:

Ska män­ni­skan ex­plo­a­te­ra el­ler fre­da om­rå­det? I vil­ken mån och hur ska Fin­land del­ta om and­ra ex­plo­a­te­rar? Och, ef­tersom ex­plo­a­te­ring trots allt vac­kert mil­jöprat är det san­no­li­ka al­ter­na­ti­vet, är det då egent­li­gen smar­ta­re att vi är med från start och ser till att utvin­ning­en sker in­om håll­bar­he­tens grän­ser?

Håll­bar­he­ten har fler hörn­ste­nar än den eko­lo­gis­ka. Be­ak­tar vi ens flyk­tigt eko­no­misk och so­ci­al håll­bar­het in­stäl­ler sig fler frå­gor. Vil­ken är ur­sprungs­fol­kens lott när mul­ti­na­tio­nel­la bo­lag su­ger ut öde­mar­ken på dess re­sur­ser? Hur ska små och me­del­sto­ra fö­re­tag i Lapp­land få in en fot när in­ve­ste­ring­ar­na räk­nas i mil­jard­be­lopp? Och vil­ka är de män­ni­skor som ska skö­ta job­bet där­up­pe, när vi be­ak­tar att ut­bild­ningsni­vån är läg­re i de ark­tis­ka re- gi­o­ner­na än i and­ra re­gi­o­ner av sam­ma län­der?

Ryss­land har länge gjort klart att man har eko­no­mis­ka in­tres­sen i Ark­tis. Med kän­ne­dom om att Ki­nas förs­ta och pin­färs­ka ark­tis­ka stra­te­gi ”den ark­tis­ka si­den­vä­gen” sik­tar på att ki­ne­sis­ka fö­re­tag ska ta sig in på den ark­tis­ka mark­na­den in­stäl­ler sig yt­ter­li­ga­re frå­gor. Med än rys­ka, än ki­ne­sis­ka spel­reg­ler ris­ke­rar Ark­tis att bli 2000-ta­lets Vil­da väs­tern.

Ska Fin­land gå in som en mil­jö­el­ler håll­bar­hetsshe­riff? Lyss­nar nå­gon till en så­dan, el­ler får man ban­di­ter­na på sig? Det vet vi in­te, för hit­tills har ing­en spe­lat den rol­len. In­te ens Nor­ge som sub­ven­tio­ne­rar el­bi­lar me­dan man fort­sät­ter att bor­ra ol­ja. Och då är Nor­ge den i sär­klass mest mil­jö­vän­li­ga na­tio­nen med ark­tisk kust­lin­je.

Ark­tisk so­ta­re in­te nog

Pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö har be­to­nat be­kämp­ning­en av so­t­ut­släpp. Han har ef­ter­lyst en ”ark­tisk so­ta­re”, kon­kre­ta in­sat­ser för att stop­pa svar­ta par­ti­kel­ut­släpp som för­snab­bar smält­ning­en. Presidentens ini­ti­a­tiv har fått stark upp­back­ning i Ark­tis­ka rå­det, och är ve­ter­li­gen den en­da kli­mat­po­li­tis­ka åt­gärd som ap­plå­de­rats av bå­de Trump och Pu­tin.

Men in­te ens en ark­tisk so­ta­re kan rå på de so­t­ut­släpp som når Ark­tis från pi­por i and­ra världs­de­lar. So­tarin­sat­sen vo­re väl­kom­men ur kli­mat- och häl­so­per­spek­tiv, men brom­sar in­te kli­mat­för­änd­ring­en nämn­värt. För det be­hövs en snabb minsk­ning av fos­si­la bräns­len, in­te en ex­plo­a­te­ring av fler fos­si­la till­gång­ar som vi nu ta­lar om.

Hur ska vi då na­vi­ge­ra i den ark­tis­ka pa­ra­dox­en? Fin­lands ark­tis­ka am­bas­sa­dör Alek­si Härkö­nen sä­ger att al­la län­der först och främst mås­te hål­la sig till si­na åta­gan­den un­der Pa­ris­av­ta­let. Se­dan ska man in­se att myc­ket av in­ve­ste­rings­po­ten­ti­a­len i norr är för­ny­bar ener­gi. Och slut­li­gen ska vi min­nas att Fin­land är ett mo­dellex­em­pel i frå­ga om FN:s håll­bar­hets­mål.

En­ligt Härkö­nen kan man gö­ra myc­ket i Ark­tis ut­an att stö­ta på pa­ra­dox­en. Och en­ligt Te­ro Vau­ras­te, ord­fö­ran­de för Ark­tis­ka eko­no­mis­ka rå­det, kan man eli­mi­ne­ra kon­tro­ver­ser­na om man be­ak­tar håll­bar­he­ten i all verk­sam­het.

I prak­ti­ken är det svårt. Pro­tek­tio­nism och eko­no­misk na­tio­na­lism även­ty­rar håll­bar­he­ten. Vid si­dan av stor­mak­ter­na med sin po­li­tik har stor­bo­lag som Micro­soft, Goog­le och Fa­ce­book pla­ner på att dra da­ta­kab­lar över Nord­po­len. Hur ska det gå till? In­te ens den sommar Ark­tis förs­ta gång­en är is­fritt är det värst till­gäng­ligt.

Far­tyg na­vi­ge­rar sta­di­ga­re i is än på ett hav mi­ne­rat med is­berg där vat­ten­stänk fry­ser till på skro­vet. Öde­marks­vä­gar och in­fra­struk­tur på tund­ran är be­tyd­ligt mer an­vänd­ba­ra ovan­på bä­ran­de per­ma­frost än i smäl­ta sump­mar­ker.

Jo, det finns vägar runt den ark­tis­ka pa­ra­dox­en, men man kan in­te pra­ta bort den: al­la län­ders kli­mat­mål går ut på att av­veck­la fos­sil ener­gi på sikt, men vis­sa är som hö­ken på fos­si­la fyn­dig­he­ter i norr. Har mil­jön tur blir den hö­gark­tis­ka ol­jan och ga­sen ald­rig lön­sam att ut­vin­na.

Med ord­fö­ran­de­klub­ban i Ark­tis­ka rå­det kan Fin­land job­ba för att det in­te ba­ra är tu­ren som ska av­gö­ra mil­jöns öde.

Fo­to: Mostp­ho­tos

Ska män­ni­skan ex­plo­a­te­ra el­ler fre­da Ark­tis? På bil­den is berg vid Grön­lands kust.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.