Stock­mann­kon­cer­nens re­sul­tat

Hufvudstadsbladet - - Ledare / Nyheter -

Helå­ret 2017

●●Om­sätt­ning: 1 055,9 mil­jo­ner eu­ro (1 175,7 mil­jo­ner 2016). Om­sätt­ning­en en­ligt jämförbara af­färs­verk­sam­he­ter mins­ka­de med 1,5%.

●●Brut­to­mar­gi­nal: 55,8% (55,7).

●●Ju­s­te­rat rö­rel­se­re­sul­tat: 12,3 mil­jo­ner eu­ro (30,9).

●●Rap­por­te­rat rö­rel­se­re­sul­tat: -148,4 mil­jo­ner eu­ro (28,3), vil­ket in­klu­de­rar en ned­skriv­ning på 150 mil­jo­ner eu­ro i Lin­dex good­will.

●●Ju­s­te­rat re­sul­tat per ak­tie: -0,59 eu­ro (-0,14).

Ok­to­ber–de­cem­ber 2017, kvar­va­ran­de verk­sam­he­ter

●●Om­sätt­ning: 315,7 mil­jo­ner eu­ro (348,0). Om­sätt­ning­en en­ligt jämförbara af­färs­verk­sam­he­ter mins­ka­de med 0,2%.

●●Brut­to­mar­gi­nal: 56,8% (55,8).

●●Ju­s­te­rat rö­rel­se­re­sul­tat: 24,2 mil­jo­ner eu­ro (34,9).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.