Sil­ver­vat­ten­fal­let till åkla­ga­ren

Hufvudstadsbladet - - Ledare / Nyheter - SPT/HEN­RI FORSS

Po­li­sen vill in­te kom­men­te­ra för­un­der­sök­ning­en som gäl­ler en ös­ter­bott­nisk mam­ma som gett sil­ver­vat­ten, så kal­lat kol­lo­i­dalt sil­ver, till sitt späd­barn. Po­li­sen miss­tän­ker mam­man för miss­han­del.

– Fal­let kom­mer att gå till åkla­ga­ren i mars, sä­ger för­un­der­sök­nings­le­da­ren, kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Ee­ro Vä­li­mä­ki vid Ös­ter­bot­tens po­lis­in­rätt­ning.

Vä­li­mä­ki är för­te­gen om de­tal­jer­na. Det som fram­kom­mit tidigare är att po­li­sen har pra­tat med mam­man samt be­ställt ut­lå­tan­den om sil­ver­vat­tens gif­tig­het av oli­ka in­stan­ser.

– Vi väntar fort­fa­ran­de på ett ut­lå­tan­de och så har vi någ­ra and­ra ut­red­nings­åt­gär­der, sä­ger Vä­li­mä­ki.

Vä­li­mä­ki av­slö­jar in­te vil­ka and­ra ut­red­nings­åt­gär­der han syf­tar på.

Fal­let har myc­ket de­batt i so­ci­a­la me­di­er. De som tror på sil­ver­vat­tens häl­so­främ­jan­de ef­fek­ter har gått hårt åt dem som är skep­tis­ka och vice ver­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.