Be­fo­gad kri­tik av den fins­ka asyl­pro­ces­sen

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

Fin­land har för­bun­dit sig att föl­ja FN:s de­kla­ra­tion om de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na. Fin­land har för­bun­dit sig att in­te skic­ka till­ba­ka män­ni­skor till län­der där det finns fa­ra för de­ras liv. Det är en skyl­dig­het vi ska va­ra stol­ta att upp­rätt­hål­la.

Oav­sett vad den ut­red­ning som nu ska ge­nom­fö­ras i det här en­skil­da fal­let kom­mer fram till mås­te des­sa livs­ö­den be­ak­tas när rikt­lin­jer­na för be­vil­jan­de av asyl be­stäms. Det mås­te fin­nas möj­lig­he­ter att änd­ra de fin­länds­ka rikt­lin­jer som nu kri­ti­se­ras av till och med FN:s eget flyk­ting­or­gan.

Ing­et an­nat är vär­digt en väl­färds­stat som Fin­land.

Nya Åland

Jo­han Or­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.