Man­ni­nens dröm le­ver ”Häf­tigt att va­ra i OS”

Han­nu Man­ni­nen nju­ter av att va­ra med i vin­ter­spe­len igen.

Hufvudstadsbladet - - OS i Pyeongchang - TEXT: MAR­CUS LINDQVIST mar­cus.lindqvist@hbl.fi

Han­nu Man­ni­nen ler brett när han ste­gar fram i in­ter­vju­zo­nen. Det syns lång väg att han nju­ter av att va­ra här, i OS i Py­e­ong­chang.

– Det var häf­tigt, he­la da­gen. Back­hopp­ning­en gick bra och da­gen kul­mi­ne­ra­de för­stås med ski­dåk­ning­en. Det kän­des bra ge­nast från start, sä­ger Man­ni­nen.

Då har han pre­cis ski­dat i mål som 23:e man. In­te alls il­la, då han låg de­lad 34:a ef­ter back­mo­men­tet i den lil­la bac­ken.

– Det krävs för­stås li­te kamp­vil­ja då man star­tar med ett så­dant ut­gångs­lä­ge.

Man­ni­nen, 39, vann sin förs­ta OS-medalj i lag­täv­ling­en i Na­gano 1998. Han la­de av sin fram­gångs­ri­ka kar­riär 2011, men be­slöt att gö­ra come­back in­för hem­ma-VM i Lah­tis.

Dröm­men le­ver

Han vet för­stås att han in­te läng­re är med och slåss om tät­pla­ce­ring­ar­na. Sam­ti­digt har han möj­lig­het att nju­ta som ald­rig för­ut.

– Jag sik­tar för­stås så högt som möj­ligt, men re­a­lis­tiskt sett kan jag som bäst nå pla­ce­ring­ar­na 10–20 med en bra pre­sta­tion, sä­ger han.

– Det är lätt att gå in i täv­ling­ar­na med en av­spänd in­ställ­ning och i dag var jag re­lax­ad.

Hans sto­ra dröm är att få va­ra med och vin­na yt­ter­li­ga­re en OS-medalj i lag­täv­ling­en. I Lah­tis var Fin­land fem­ma och i Py­e­ong­chang har de blå­vi­ta helt klart en medalj in­om räck­håll.

– Det skul­le va­ra grymt – och dröm­men le­ver fort­fa­ran­de, sä­ger Man­ni­nen.

– Det ser bra ut. Ilk­ka ski­da­de bra i dag och har sä­kert mer att ge i back­hopp­ning­en. Ee­ro gjor­de bra ifrån sig i bac­ken och käm­pa­de bra i skid­spå­ret. Själv kan jag ock­så för­bätt­ra och va­ra med i ra­cet.

Själv­för­tro­en­det stärkt

Det är Man­ni­nen, Art­tu Mä­ki­a­ho och Le­e­vi Mut­ru som käm­par om de två sista start­plat­ser­na i sta­fett­la­get. Man­ni­nen för­bätt­ra­de si­na ak­ti­er i den lil­la bac­ken, fast lag­led­ning­en och id­rot­tar­na har kom­mit över­ens om att de kva­lar skilt fö­re var­je täv­ling i OS.

– Det stär­ker själv­för­tro­en­det att kon­di­tio­nen är så bra i skid­spå­ret. Ba­ra jag får bac­ken att fun­ge­ra blir det bra, sä­ger Han­nu Man­ni­nen.

– Jag har tving­ats le­ta li­te ef­ter jämn­he­ten, men i går lyc­ka­des jag hit­ta en bra och av­slapp­nad pre­sta­tion i trä­ning­ar­na. Ba­ra jag kan över­fö­ra sam­ma av­spänd­het till den sto­ra bac­ken tror jag det går att hit­ta de där met­rar­na som sak­nas.

För­står be­svi­kel­sen

Ilk­ka He­ro­la och Ee­ro Hir­vo­nen var bå­da grymt be­svik­na över si­na pla­ce­ring­ar. Hir­vo­nen ha­de i syn­ner­het för­vän­tat sig me­ra.

– Jag för­står att han är besvi­ken di­rekt ef­teråt. Tidigare un­der sä­song­en har han kun­nat ski­da sig in bland de tre bäs­ta från ett så­dant ut­gångs­lä­ge som i dag. Men han mås­te ba­ra för­stå att det här var en täv­ling och att det kom­mer fler chan­ser.

På tis­dag av­görs täv­ling­en i den sto­ra bac­ken. Lag­täv­ling­en går näs­ta tors­dag.

FO­TO: LEHTIKUVA/TIMO JAAKONAHO

Han­nu Man­ni­nen är med­ve­ten om att hans da­gar i tät­stri­den är för­bi, men han nju­ter av att täv­la som ald­rig förr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.