Tjä­der stör­re än Kal­la: ”Kul”

Han ut­klas­sar Fri­da Hans­dot­ter och hål­ler Char­lot­te Kal­la på be­hö­rigt av­stånd. Jesper Tjä­der har flest föl­ja­re på Instagram av de svens­ka OS-id­rot­tar­na.

Hufvudstadsbladet - - OS i Pyeongchang - HBL-TT

– Täv­ling­ar är nog en mind­re del av min ski­dåk­ning än mi­na vi­de­os och klipp, sä­ger svens­ke slo­pe­sty­le-stjär­nan Jesper Tjä­der.

Många i den svens­ka OS-trup­pen de­lar med sig av si­na er­fa­ren­he­ter i so­ci­a­la me­di­er. Po­pu­lä­rast är platt­for­men Instagram, där fan­sen kan föl­ja si­na ido­ler i bild- och vi­de­o­for­mat.

Längd­ski­då­ka­ren och färs­ka guld­me­dal­jö­ren Char­lot­te Kal­la fö­re­kom­mer år ef­ter år på lis­tan över lan­dets mest om­skriv­na id­rot­ta­re och är igen­känd över­allt – men på Instagram finns det he­ta­re OS­svens­kar.

Kal­la har nä­ra 170 000 föl­ja­re men det räc­ker ”ba­ra” till tred­je plats på topp­lis­tan. Fö­re sig har skid­stjär­nan de bå­da slo­pe­sty­le-åkar­na Henrik Harlaut och Jesper Tjä­der.

Du­on har över 200 000 föl­ja­re, med Tjä­der en skid­spets fö­re.

– Det ha­de jag ing­en aning om. Kul, sä­ger han.

Vill ska­pa wow-ef­fekt

Tjä­ders om­tan­ke om nätsup­port­rar­na hjäl­per ho­nom till fram­gång­ar även i skid­bac­kar­na.

Nya trick imponerar in­te ba­ra på föl­jar­na ut­an även på slo­pe­sty­le-do­mar­na. För att fyl­la Instagram-kon­tot med me­nings­fullt in­ne­håll tö­jer Tjä­der på grän­ser­na i hopp och rail­kom­bi­na­tio­ner.

– Det är verk­li­gen så. ”Nu har jag in­te lagt ut nå­got på ett tag. Kanske ska hit­ta på nå­got sjukt för att få ihop någ­ra klipp”. Det är ock­så det som är

kul med ski­dåk­ning­en, att lä­ra sig nya gre­jer. Det är det vi för­sö­ker gö­ra var­je dag, sä­ger Jesper Tjä­der.

Slo­pe­sty­le­stjär­nan har med sig en

upp­sätt­ning nya trick till Syd­ko­rea, en för­ut­sätt­ning för att lyc­kas.

– Det tror jag är gans­ka vik­tigt. Att ha nya gre­jer, så att do­mar­na ska få

en wow-ef­fekt: ”Oj, det där viss­te jag in­te”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.