Po­lar­pri­set 2018

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

● Po­lar­pri­set de­las ut för be­ty­dan­de in­sat­ser in­om mu­si­ken. Det ena pri­set går till the Af­gha­nis­tan Na­tio­nal In­sti­tu­te of Mu­sic, ANIM och dess grun­da­re Ah­med Sar­mast. In­sti­tu­tet er­bju­der un­der­vis­ning åt af­ghans­ka barn- och ung­do­mar och har som ut­ta­lad am­bi­tion att i syn­ner­het er­bju­da plats åt de minst be­med­la­de.

Me­tal­li­ca till­de­las årets Po­lar­pris i po­pu­lär­mu­sik­gen­ren. Det ame­ri­kans­ka th­rash me­tal­ban­det är det förs­ta som får det i me­tal­gen­ren. ”In­te se­dan Wag­ners käns­lostor­mar och tjaj­kov­skijs ka­no­ner har nå­gon ska­pat mu­sik som va­rit så fy­sisk och ur­sin­nig, men än­då sam­ti­digt till­gäng­lig”, skri­ver ju­ryn i sin mo­ti­ve­ring. Hbl-tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.