Mat­kul­tur te­ma i Väst­ny­ländsk års­bok

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Vil­da ör­ter, po­ta­tis och mat­hant­verk är någ­ra av de te­man som tas upp i Väst­ny­ländsk års­bok 2018.

Årets ver­sion av Väst­ny­ländsk års­bok, den 41:a i ord­ning­en, har kom­mit ut. Års­bo­ken är en kul­tur­hi­sto­risk gär­ning som åter­speg­lar gång­na året i Väst­ny­land i krö­ni­kor­na och lyf­ter fram lo­kal­hi­sto­riskt in­tres­san­ta fe­no­men och per­so­ner. Sop­hie Kawec­ki har fun­ge­rat som års­boks­re­dak­tör och An­net­te Ström är bildre­dak­tör som gjort lay­ou­ten.

Ett ge­nom­gå­en­de te­ma i boken är mat­kul­tur. Tar­ja Kvarn­ström skri­ver om gra­tis och häl­so­sam mat i form av vil­da ör­ter och väx­ter, Hans Bren­ner åter­ger Kvar­nar­nas histo­ria och Ma­ry Ku­u­sisto fo­ku­se­rar på po­ta­tis, me­dan Ma­ti­as Kai­ho­vir­ta ger en in­blick i den på­tving­a­de mat­kul­tu­ren i Bill­näs bruk kring själv­stän­dig­hets­ti­den 1917–1918, då man tving­a­des äta mos­sa, ogräs och vil­dör­ter.

Års­bo­ken ges ut av Väst­ny­länds­ka kul­tur­sam­fun­det och finns att kö­pa för 15 eu­ro på Luc­kan Ra­se­borg och i lo­ka­la bok­hand­lar. Äld­re års­böc­ker har di­gi­ta­li­se­rats och finns på kul­tur­sam­fun­dets webb­plats

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.