IN­BÖR­DES­KRI­GET/

Rö­da re­dak­tö­ren 15.2.1918

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Prav­da rap­por­te­rar: Spann­mål på väg till Fin­land från Moskva! Kl. 08.30

Det fin­nas för­äld­rar som tillå­tit si­na barn slu­ta sig till scou­ter­na. De anar in­te att bar­nen där­i­ge­nom in­dra­ges i klass­kri­get. Att lå­ta ung­do­men gå med i scout­rö­rel­sen är brotts­ligt, bör å det sträng­as­te för­dö­mas. Sko­lor­na bör nu om­sorgs­fullt und­vi­ka ett dy­likt upp­vig­lings­ar­be­te. Scout­rö­rel­sen syss­lar med agi­ta­tion! Kl. 11.02

För­mån­li­ga häs­tar från rys­ka mi­li­tä­ren fin­nes nu till sa­lu. Säl­jes till små­bru­ka­re, fö­re­trä­del­se­vis till­hö­ran­de soc.dem.-par­ti­et. Kl. 14.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.