FIL­MER I DAG

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - KRISTER UGGELDAHL

Hämn­dens her­re

(Ram­rod, USA 1947) Kvinn­lig ran­chä­ga­re stäl­ler sig på bar­ri­ka­der­na i And­re de Tot­hs väs­tern, ett rätt så ar­ke­ty­piskt verk. Men film no­ir–flam­man Ve­ro­ni­ca La­ke till­för pep­par och pap­ri­ka och för upp­back­ning­en står Jo­el McC­rea. Yle Te­e­ma 21.00–22.35

Now You See Me

(USA 2013) Jes­se Ei­sen­berg och Woody Har­rel­son med fle­ra som in­ter­na­tio­nellt be­vand­ra­de il­lu­sio­nis­ter på kol­li­sions­kurs med sto­ra styg­ga FBI. Lu­rigt, snyggt och sex­igt men det är li­te si och så med tro­vär­dig­he­ten. He­ro 21.00–23.15

Iden­ti­ty Thi­ef

(USA 2013) Ja­son Ba­te­man som in­tet ont anan­de me­del­klasskil­le på kol­li­sions­kurs med Me­lis­sa McCart­hys iden­ti­tets­tjuv. Bull­rigt

och brett men skrat­ten fast­nar för det mesta i hal­sen. TV5 21.00–23.20 och 01.20–03.35

In­tou­cha­bles

(Frank­ri­ke 2011) Oli­ka barn le­ker bäst i den verk­lig­hets­ba­se­ra­de dra­ma­ko­me­din där en rull­stols­bun­den Fran­co­is Clu­zet kul­turkroc­kar med svar­ta för­ort­syng­ling­en Omar Sy. Nå­got för­ut­säg­bart men av­gjort sym­pa­tiskt. Sub 21.00–23.20

Fun­ny Pe­op­le

(USA 2009) Judd Apa­tow om en till sy­nes döds­sjuk ko­mi­ker (Adam Sand­ler) som åter­vän­der till si­na ståupp­röt­ter. Som show­biz­sa­tir har fil­men si­na stun­der men hel­he­ten är bå­de seg och mör­dan­de trå­kig. Ku­to­nen 21.00–00.05

Sin Ci­ty: A Da­me to Kill For

(USA 2014) Än­nu en beck­mörk vux­e­na­ni­ma­tion som gör av­stamp i Frank Mil­lers kri­mi­nellt kor­rum­pe­ra­de un­der­värld. En stilöv­ning om nåt, mör­dan­de snyggt men mot­bju­dan­de våld­samt, rentav ni­hi­lis­tiskt. Sub 23.50–02.00

Va­nil­la Sky

(USA 2001) Ame­ri­kansk ny­fil­ma­ti­se­ring ef­ter spansk art house–hit, med Tom Cru­i­se i rol­len som ri­ke­man på vil­lo­vä­gar i gräns­land­ska­pet mel­lan fan­ta­si och verk­lig­het. In­te så li­te pre­ten­tiöst och kryp­tiskt där­till. Fox 00.30–03.00

FO­TO: THIERRY VALLETOUX

In­tou­cha­bles med Fran­co­is Clu­zet och Omar Sy i Sub kl. 21.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.