Land­skapsval dis­ku­te­ras

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - YLE

Blir det ett land­skapsval i ok­to­ber såsom stats­mi­nis­ter­par­ti­et Cen­tern öns­kar – el­ler skjuts va­let upp yt­ter­li­ga­re en gång?

De po­li­tis­ka och prak­tis­ka för­ut­sätt­ning­ar­na för land­skapsva­let de­bat­te­ras till­sam­mans med di­rek­tör Kristi­na Wik­berg från Kom­mun­för­bun­det, tidigare chefre­dak­tö­ren och cen­ter­par­tis­ten Lau­ri Kon­tro och Tom Si­mo­la, vd för För­lags Ab Syd­väst­kus­ten.

Pro­gram­le­da­re är Vil­le Hu­pa. Yle Ve­ga 12.03, re­pris 22.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.