HIFK sat­te punkt för kvarts­fi­nal­se­ri­en mot JYP

Ju­ha-Pek­ka Haa­ta­ja sä­ger att la­gets seg­het och den sti­gan­de form­kur­van är sto­ra or­sa­ker att IFK för and­ra sä­song­en i följd spe­lar om me­dalj i li­gan.

Hufvudstadsbladet - - Ledare - FILIP SAXéN 029 080 1372, filip.sax­en@ksf­me­dia.fi

Efter den ma­ka­lö­sa vänd­ning­en och för­läng­nings­se­gern i ons­dags såg IFK till att sät­ta punkt för kvarts­fi­nal­se­ri­en mot JYP då la­gen möt­tes en sjät­te gång.

Mat­chen blev mind­re dra­ma­tisk och sväng­ig än den som spe­la­des ett dygn ti­di­ga­re men slut­re­sul­ta­tet var det sam­ma – IFK fick läm­na isen som ud­da­måls­seg­ra­re, den här gång­en dess­utom som färs­ka se­mi­fi­na­lis­ter.

– Vi var så här myc­ket bätt­re i match­se­ri­en. Jag tyc­ker vi för­de spe­let mer och för­tjä­nar att va­ra i se­mi­fi­nal, sä­ger Ju­ha-Pek­ka Haa­ta­ja.

IFK-ve­te­ra­nen sköt se­ger­må­let i mat­chen då han tryck­te in 2–1 i spel fem mot tre i mitt­pe­ri­o­den.

– Då man får chan­sen att spe­la i fem mot tre gäl­ler det att va­ra be­slut­sam och av­gö­ra. Det hän­der ibland att man bör­jar flyt­ta på puc­ken för myc­ket i stäl­let för att spe­la rät­lin­jigt, sä­ger han.

IFK gjor­de pre­cis som man skul­le. En vun­nen tek­ning och någ­ra pass­ning­ar och puc­ken låg i mål ba­ra sex se­kun­der efter att två­mansö­ver­läget in­letts.

– Se­dan för­sva­ra­de vi vår led­ning på ett starkt sätt i sista pe­ri­o­den och kun­de tack va­re fan­tas­tiskt mål­vakts­spel av Kevin Lan­ki­nen och sta­bilt för­svar ta oss till se­mi­fi­nal, sä­ger Haa­ta­ja.

Efter för­läng­nings­se­gern i ons­dags sat­te sig IFK-spe­lar­na i bus­sen i Jy­vä­skylä och var till­ba­ka i Helsing­fors först vid halv­tre­ti­den.

– Jag kän­de in­te alls av det i dag, sä­ger Haa­ta­ja.

Han var med vå­ren 2011 då IFK tog sitt för­ra mäs­ter­skap och han ser en del lik­he­ter mel­lan guld­sä­song­en och den här sä­song­en.

– Vi har sam­ma sorts seg­het som vi ha­de då. Då låg vi un­der mot Jo­ke­rit i kvarts­fi­nal­se­ri­en och kun­de vän­da den och ta oss till se­mi­fi­nal. Nu låg vi un­der mot JYP och kla­ra­de dess­utom av att vän­da un­der­läge 0–5 i går. I bå­da match­se­ri­er­na lyc­ka­des vi kom­ma över tuf­fa stun­der. Det ger enormt myc­ket ene­ri­gi in­för fort­sätt­ning­en, sä­ger Haa­ta­ja.

Se­lin nöjd med hel­he­ten

IFK-trä­na­ren Ari-Pek­ka Se­lin kun­de änt­li­gen an­das ut efter att la­get ta­git sig till se­mi­fi­nal. Se­lin fick ut­stå en hel del kri­tik i hös­tas då spe­let hal­ta­de och re­sul­ta­ten och ta­bell­pla­ce­ring­en in­te alls var vad de skul­le.

Men mitt i de svå­ra stun­der­na väg­ra­de Se­lin el­ler spe­lar­na slu­ta tro på det eg­na spe­let utan fort­sat­te job­ba på den in­val­da vägen och såg till att form­kur­van pe­ka­de upp­åt he­la sä­song­en.

– De här se­nas­te fy­ra da­gar­na vi­sar hur starkt det här la­get är, sä­ger Se­lin.

– Vi tar tre seg­rar över Eu­ro­pa­mäs­tar­na på tre da­gar. Det är stort. Nu är det dags för oss att ta föl­jan­de steg.

Se­lin be­röm­de för­svars­spe­let och La­ki­nens mål­vakts­spel. Den unga IFK-kee­pern byt­tes ut efter 3–0 i Jy­vä­skylä men ha­de sam­lat sig väl efter den job­bi­ga mat­chen och var till­ba­ka på sin van­li­ga väl­digt höga ni­vå.

Se­lin re­flek­te­ra­de ock­så en del över vad match­se­ri­en mot JYP kan ha gett la­get med tan­ke på kom­man­de mat­cher.

– Vi har fått myc­ket nya in­gre­di­en­ser till vår sto­ry för den här sä­song­en.

– Vi har fått nya er­fa­ren­he­ter och lär­do­mar som är vik­ti­ga för ut­veck­ling­en. Det här var en fy­siskt och psy­kiskt tuff se­rie och vi kla­ra­de av att han­te­ra den på ett bra sätt.

Nu får IFK an­das ut någ­ra da­gar då se­mi­fi­na­ler­na in­leds efter påsk­fi­ran­det.

FO­TO: LEHTIKUVA / JUS­SI NUKARI

Ju­ha-Pek­ka Haa­ta­ja och Lennart Petrell fi­rar i Is­hal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.