Ett min­nes­vän­ligt land är må­let

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Fin­land har ett na­tio­nellt min­nes­pro­gram (2012–2020) med syf­te att ska­pa ett so­li­da­riskt och min­nes­vän­ligt Fin­land. Det byg­ger på att man:

●●främ­jar hjärn­häl­san.

●●ska­par go­da at­ti­ty­der till hjärn­häl­sa, vård och re­ha­bi­li­te­ring­en av per­so­ner med de­mens­sjuk­do­mar.

●●tryg­gar en god livs­kva­li­tet för per­so­ner med de­mens­sjuk­dom och de­ras an­hö­ri­ga ge­nom stöd, vård och re­ha­bi­li­te­ring i god tid.

●●ar­be­tar för om­fat­tan­de forsk­nings­da­ta och kun­nan­de.

●●När min­nes­pro­gram­met togs fram räk­na­de man med att minst 13 000 fin­län­da­re per år får en de­mens­sjuk­doms­di­a­gnos. Då be­räk­na­des an­ta­let per­so­ner med me­delsvår de­mens­sjuk­dom till 130 000 per­so­ner. Näs­tan li­ka många upp­skat­ta­des ha en an­ty­dan till pro­blem med min­ne och kog­ni­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.