Thors vill bli kansli­chef för ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­et

Ti­di­ga­re mi­nistern och riks­dags­le­da­mo­ten Astrid Thors (SFP) är en av el­va per­so­ner har sökt tjäns­ten som kansli­chef för ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­et. An­sök­nings­ti­den för pos­ten gick ut i dag på tors­da­gen.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MA­RIA GESTRIN-HAGNER

Kansli­chefs­tjäns­ten blev le­dig när ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­ra kansli­chef Asko Vä­li­maa ut­nämn­des till le­da­mot vid högs­ta dom­sto­len.

Kansli­che­fen ut­nämns av re­ge­ring­en och pre­si­den­ten på fö­re­drag­ning av ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Ant­ti Häk­kä­nen (Saml).

Kansli­che­fen le­der till­sam­mans med mi­nistern verk­sam­he­ten vid mi­ni­ste­ri­et och över­va­kar be­red­ning­en av ären­den. Tjäns­ten till­sätts från och med ju­ni för en femårs­pe­ri­od.

Astrid Thors blev utan jobb år 2016 då hon in­te fick fort­sät­ta som mi­no­ri­tets­om­buds­man för Eu­ro­pe­is­ka sä­ker­hets- och sam­ar­bets­or­ga­ni­sa­tio­nen OSSE som en följd av att Ryss­land för­hind­ra­de hen­ne från att få fort­satt kon­trakt efter att Thors ha­de be­kym­rat sig för ta­ta­rer­nas si­tu­a­tion på an­nek­te­ra­de Krim­halvön. Se­dan dess har Thors sökt tjäns­ter.

I fjol stod va­let av mi­no­ri­tets­om­buds­man på mål­ra­kan mel­lan Thors och Juk­ka Mal­mi­vaa­ra, men trots att Thors an­sågs mer er­fa­ren och kom­pe­tent ut­nämn­des hon in­te.

Thors var Fin­lands kan­di­dat till pos­ten som Eu­ro­parå­dets kom­mis­sio­när för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, men pos­ten gick till Bosni­en-Her­ce­go­vi­na.

En an­nan pre­sum­tiv tjänst som ha­de pas­sat Thors är pos­ten som ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re för Nor­dis­ka Mi­nis­ter­rå­det som blir le­dig och som är vikt för en kvin­na från Fin­land. Men stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­läs stats­sek­re­te­ra­re Pau­la Lehtomä­ki (C) ska va­ra påtänkt för det upp­dra­get.

De and­ra som har sökt tjäns­ten som kansli­chef vid ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­et är Bror Dahlsten, Eli­sa Kum­pu­la, Le­e­na Lin­nain­maa, Pent­ti Läh­te­e­no­ja, Sa­mi Man­ni­nen, Han­nu Mä­ki­nen, Sa­mi Paa­te­ro, Ju­ha Sar­kio, Jo­han­na Su­ur­pää och Pek­ka Ti­mo­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.