Tek­nik är ba­ra hälf­ten

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●CanSat går ut på att byg­ga, tes­ta och pro­gram­me­ra en sa­tel­lit som ryms i en läsk­burk. Den ska dri­vas med sol­pa­nel el­ler bat­te­ri som hål­ler i minst fy­ra tim­mar, och den ska kun­na kom­mu­ni­ce­ra med jor­den. Den ska in­te gå i om­lopp utan lan­da med fall­skärm. Sa­tel­li­ten ska åt­minsto­ne skic­ka in­for­ma­tion om tem­pe­ra­tur och luft­tryck – mer än så ger bonuspo­äng.

●●Täv­ling­ens ut­ma­ning är att hål­la sa­tel­li­ten in­om de tillåt­na grän­ser­na för stor­lek och pris. Del­ta­gar­na ska va­ra team på fy­ra gym­na­sie- el­ler yr­kes­sko­le­le­ver samt en lä­ra­re som föl­jer dem på Nor­ge­re­san. Ar­ran­gö­ren bju­der på kost och lo­gi, sko­lan be­ta­lar re­san.

●●En ju­ry po­äng­sät­ter bi­dra­gen. I be­döm­ning­en be­ak­tas till 50 pro­cent tek­nisk be­drift (in­klu­si­ve tea­mets för­bätt­rings­för­slag), 20 pro­cent pe­da­go­giskt vär­de (hur myc­ket tea­met lärt sig på vägen), 15 pro­cent grupp­ar­be­te (hur väl tea­met funkar ihop) och 15 pro­cent ge­nom­slag (som me­di­e­syn­lig­het och blog­gar).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.