Sve­ri­ge gil­lar nya flyg­skat­ten

Op­po­si­tio­nen var be­redd att krä­va mi­nist­rars av­gång för kli­matskat­ten på flyg. Nu gil­lar en knapp ma­jo­ri­tet av svens­kar­na påsla­get om 6 till 39 eu­ro på bil­jet­ten som kom­mer i mor­gon.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

En knapp ma­jo­ri­tet om 53 pro­cent av svens­kar­na tyc­ker det är rik­tigt att be­skat­ta fly­get. Kli­ma­to­ron är stark och fär­re flyg i Sve­ri­ge be­räk­nas mins­ka ut­släpp som mot­sva­rar kol­di­ox­i­den från 100 000 ben­sin­bi­lar.

– Vi skul­le be­hö­va and­ra in­cen­tiv och i stäl­let få in mil­jö­vän­li­ga­re flyg­plan, kla­gar vd Christi­an Cle­mens på in­ri­kes­bo­la­get Braathens Re­gi­o­nal (Bra) på Stock­holm-Brom­ma.

Bra har ta­git in nya ATR 72-pro­pel­ler­plan som går på upp till hälf­ten biobräns­le och spa­rar över en tred­je­del mot ti­di­ga­re mo­del­ler av pla­net. Men näs­ta in­ve­ste­ring i split­ter­nya ka­na­den­sis­ka jet­plan har bo­la­get skju­tit upp med två år till jul­tra­fi­ken 2020.

I Fin­land dri­ver De grö­na på flyg­skatt ock­så hos oss. SFP kom­mer san­no­likt att gå med Sam­lings­par­ti­et, vars riks­dags­folk tyd­li­gast sä­ger nej till kli­matskat­tat flyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.