Stort it-in­trång i trä­nings­app

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT–REU­TERS

Ame­ri­kans­ka Un­der Ar­mour har drab­bats av ett stort it-in­trång. Hac­ka­re har kom­mit över da­ta från 150 mil­jo­ner an­vän­da­re av den po­pu­lä­ra trä­nings- och kostap­pli­ka­tio­nen, My­fit­nes­spal. Det är en av de störs­ta hack­ning­s­at­tac­ker­na ge­nom ti­der­na.

Hac­kar­na har kom­mit över an­vän­dar­namn, mejl­a­dres­ser och lö­senord, där­e­mot ska de in­te ha kom­mit över upp­gif­ter som kon­to­korts­num­mer.

Det är det störs­ta da­ta­in­trång­et i år och ett av de fem störs­ta hit­tills, ba­se­rat på an­ta­let upp­gif­ter, en­ligt da­ta­sä­ker­hets­fö­re­ta­get Secu­ri­ty Scorecard.

Un­der Ar­mour, som säl­jer sport­klä­der och sport­till­be­hör, upp­ger att fö­re­ta­get nu ar­be­tar till­sam­mans med da­ta­sä­ker­hets­fö­re­tag och myn­dig­he­ter, men har in­te kom­mit med någ­ra de­tal­jer om hur hac­kar­na har ta­gits sig in i nät­ver­ket och stu­lit da­ta ut­an att ha av­slö­jats. Al­la an­vän­da­re av My­fit­nes­spal upp­ma­nas att by­ta lö­senord ome­del­bart.

Fö­re­ta­get upp­ger att man bör­ja­de in­for­me­ra an­vän­da­re om da­ta­in­trång­et un­der tors­da­gen, fy­ra da­gar ef­ter det att det först blev känt för fö­re­ta­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.