Ing­en sva­ra­de i te­le­fo­nen!

Hufvudstadsbladet - - Opinion & debatt -

JORVS SJUK­HUS Mam­ma, 94 år, för­des med am­bu­lans till Jorvs sjuk­hus en var­dags­kväll.

Det jag öns­kar åbe­ro­pa är svå­rig­he­ten att få te­le­fon­kon­takt med Jorv. Det fun­ge­ra­de på sam­ma sätt när man ring­er till ex­em­pel en af­fär: ”Tryck 1, tryck 2, tryck 3 och så vi­da­re”.

Vad hän­der? Jag föl­jer rå­den med re­sul­ta­tet att mu­sik spe­las upp i all oänd­lig­het. Höll på med det här hal­va nat­ten – ing­en sva­ra­de! Är det så här HUS Jorv fun­ge­rar? Det är upp­rö­ran­de! STEPHANIE SERLACHIUS Gran­kul­la

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.