Höns på går­den

Hufvudstadsbladet - - Helg -

● Om du fun­de­rar på att skaf­fa som­mar­höns ska du tän­ka på att de är flock­djur. Fy­ra el­ler fem be­hö­ver de va­ra för att tri­vas. Ri­it­ta Ken­ta­la sä­ger att det blir myc­ket bätt­re stäm­ning om man ock­så tar en tupp. Me­ra jobb blir det fram­för allt in­te.

● Hö­nor be­hö­ver få pic­ka i mar­ken och sli­ta ner si­na klor i na­tu­ren un­der som­ma­ren. De äls­kar att tvät­ta sig i torr jord och de be­hö­ver sin egen plats på pin­nen. De vär­per bäst på en lugn och in­te för ljus plats.

● Den som vill dis­ku­te­ra som­mar­höns kan lätt hit­ta li­ka­sin­na­de bland de näs­tan 12000 med­lem­mar­na i grup­pen Mu­na­net­ti på Fa­ce­book.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.