Mar­tin Lut­her King

Hufvudstadsbladet - - Helg -

● Ge­or­gia. 1929. Född i At­lan­ta,

● Ut­bil­da­de och blev snabbt sig till pas­tor le­da­re för den svar­ta med­bor­gar­rätts­rö­rel­sen.

● För­de kam­pen med fred­li­ga me­to­der ef­ter ex­em­pel av in­di­ern Ma­hat­ma Gand­hi.

● 1955. Led­de buss­boj­kot­ten i Mont­go­me­ry.

● 1963. Led­de den långa mar­schen till Washing­ton där han höll sitt be­röm­da ”I ha­ve a dream”-tal.

● 1964. Till­de­las No­bels freds­pris.

● 4 april 1968. Mör­das av ge­värs­skott då han står på bal­kong­en till sitt ho­tell­rum i Memp­his, Ten­nes­see.

● Ef­ter mor­det bry­ter kra­val­ler ut över he­la USA. Un­dan­tags­till­stånd ut­ly­ses i 40 stor­stä­der. Na­tional­gar­det in­gri­per för att åter­stäl­la ord­ning­en. Över tret­tio dör.

● Mör­da­ren, småtju­ven Ja­mes Earl Ray, greps ef­ter två må­na­der i Lon­don och er­kän­de mor­det, men namn­gav ald­rig nå­gon even­tu­ell upp­drags­gi­va­re. Han dog i fäng­el­se 1998.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.