Amal­fi­kus­ten

Hufvudstadsbladet - - Resa -

● All­mänt: Få kust­sträc­kor runt Me­del­ha­vet kan mä­ta sig med den dra­ma­tis­ka Amal­fi­kus­ten vad gäl­ler ro­man­tik. Hit har det kom­mit tu­ris­ter i 300 år – först på bild­nings­re­sor, där plat­ser som Ne­a­pel och Pom­pe­ji var vik­ti­ga, se­dan 1950-ta­let främst bad­tu­ris­ter.

● Sä­song: Maj–no­vem­ber hål­ler ha­vet en skön bad­tem­pe­ra­tur på över 20 gra­der. Som­mar­vär­me och la­gom myc­ket tu­ris­ter

un­der vår och höst. Ju­li–au­gusti är he­ta, full­bo­ka­de och dy­ra. Sen­höst och vin­ter är of­ta reg­ni­ga.

● Ta sig runt: Lo­kal­bus­sar längs kus­ten går he­la da­gar­na. Sor­ren­to och Sa­ler­no nås på en tim­me och till Ne­a­pel är kom­bi­na­tio­nen buss och tåg enklast. Trev­li­gas­te färd­med­let är re­gul­jär­bå­tar­na längs kus­ten från Ne­a­pel och sö­derut, un­der som­ma­ren än­da till de be­röm­da temp­len i Paestum. Mel­lan Sa­ler­no, Amal­fi och Po­si­ta­no.

Po­si­ta­no är Amal­fi­kus­tens mest be­röm­da och ex­klu­si­va badort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.