Har­ry Pot­ter-tjuv ställs in­för dom­stol

Hufvudstadsbladet - - Kultur - TT

En ita­li­ensk bok­för­säl­ja­re har för­kla­rats skyl­dig till att ha stu­lit en säll­synt förs­ta upp­la­ga av Har­ry Pot­ter och den flam­man­de bä­ga­ren från en brit­tisk bok­af­fär på ny­årsaf­ton, rap­por­te­rar The Gu­ar­di­an.

När kas­sörs­kan tit­ta­de bort ska bok­för­säl­ja­ren ha bytt ut den ex­klu­si­va boken, sig­ne­rad av för­fat­ta­ren J.K Row­ling, mot en an­nan bok. Se­dan smög tju­ven iväg med Har­ry Pot­ter-ut­gå­van vars vär­de lig­ger på cir­ka 2 000 eu­ro.

Stöl­den fång­a­des på över­vak­nings­ka­me­ran och den miss­tänk­te tju­ven, som själv bå­de sam­lar och säl­jer säll­syn­ta böc­ker, vän­tar nu på sitt straff.

Det var in­te ba­ra den ex­klu­si­va Har­ry Pot­ter-boken som bok­för­säl­ja­ren för­sök­te stjä­la. Han an­ses även va­ra skyl­dig till att ha stu­lit ovan­li­ga upp­la­gor av för­fat­tar­na Er­nest He­ming­way och Wil­li­am Gol­dings verk.

Den 3 april med­de­las på­följ­den för den miss­tänk­te bok­tju­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.