Call me by your na­me cen­su­re­ras i Ki­na

Hufvudstadsbladet - - Kultur - TT

Den in­ter­na­tio­nel­la filmfes­ti­va­len i Pe­king har stru­kit vis­ning­en av fil­men Call me by your na­me från sitt pro­gram.

Fil­men hand­lar om kär­leks­hi­sto­ri­en mel­lan två män, Elio (Ti­mot­hée Cha­la­met) och Oli­ver (Ar­mie Ham­mer), och har bland an­nat be­lö­nats med en Oscar i ka­te­go­rin för bäs­ta ma­nus ef­ter för­la­ga. Den är ba­se­rad på André Aci­mans bok med sam­ma ti­tel.

Fes­ti­va­len vill in­te kom­men­te­ra pro­gram­änd­ring­en.

Filmfes­ti­va­len in­leds den 15 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.