Skars­gård i fil­ma­ti­se­ring­en av 438 da­gar

Hufvudstadsbladet - - Kultur - TT

Un­der 2018 blir jour­na­lis­ten Mar­tin Schib­by­es och fo­to­gra­fen Johan Pers­sons själv­bi­o­gra­fis­ka bäst­säl­ja­re 438 da­gar film. Nu av­slö­jar SF stu­di­os i ett press­med­de­lan­de att du­on spe­las av skå­de­spe­lar­na Gustaf Skars­gård och Ma­ti­as Va­re­la.

Ma­nu­set hand­lar om mod och vän­skap mitt i ett po­li­tiskt spel och skrivs av Peter Bir­ro me­dan Jesper Gans­landt står för re­gin.

Histo­ri­en om Mar­tin Schib­bye och Johan Pers­son bör­ja­de un­der en ar­bets­re­sa i kon­flikt­drab­ba­de Eti­o­pi­en då de fängs­la­des och döm­des till el­va års fäng­el­se för ter­ro­rism. År 2012 be­nå­da­des du­on. Föl­jan­de år kom boken 438 da­gar som skild­rar Schib­bye och Pers­sons histo­ria. Att boken nu blir film och sam­ti­digt rik­tar nytt ljus på si­tu­a­tio­nen i Eti­o­pi­en gläds du­on över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.