NEKROLOG

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Skri­ben­ter­na ut­gör ma­ka och barn till Arndt samt en god vän. MARITA REUTER, NIKLAS REUTER, TANJA REUTER, JENNI REUTER, CHRISTOFFER TAXELL Arndt Reuter ● 12.9.1939 2.3.2018

När man kom­mer längs Skär­gårds­vä­gen från Na­gu mot Par­gas finns till hö­ger om vägen ett vac­kert land­skap med sto­ra ekar. Över vatt­net syns en ståt­lig gul bygg­nad. Bå­de ekar­na och hu­set hör till Lofs­dal gård, på många sätt cent­rum för Arndt Reu­ters pri­va­ta och yr­kes­liv. Helsing­forspoj­ken till­bring­a­de al­la som­rar på går­den, som 2004 fi­ra­de 200 år i släk­tens ägo.

Arndt ut­bil­da­de sig till ag­ro­nom

vid Helsing­fors uni­ver­si­tet. När han var 28 år lös­te han in de de­lä­gar­skap släkt­går­den un­der årens lopp för­de­lats på. Med sin ny­bliv­na hust­ru Marita flyt­ta­de han till Lofs­dal, som blev de­ras per­ma­nen­ta bo­en­de. Ar­be­tet med att ska­pa ett eget hem av släk­tens som­mar­pen­sio­nat var om­fat­tan­de. Bå­de Marita och Arndt ha­de hel­tids­ar­be­ten i Åbo. Mel­lan åren 1968-72 fick fa­mil­jen tre barn: Niklas, Tanja och Jenni.

Arndt be­skrev sitt ägan­de av Lofs­dal och sitt an­svar för går­den som att va­ra bä­ra­re av en sta­fett­pin­ne. Han njöt av att va­ra del­ak­tig i att släk­tens som­mar­pa­ra­dis kun­de fort­le­va. I hu­vud­bygg­na­den bod­de Arndt med sin fa­milj, me­dan när­lig­gan­de hus hyr­des ut åt släk­ting­ar.

Arndt bygg­de en av lan­dets förs­ta lös­driftsla­du­går­dar för mjölk­kor. Det lång­sik­ti­ga avels­ar­be­tet fick ett slut, när för­änd­ring­ar i jord­bruks-

po­li­tik och om­giv­ning led­de till slakt av en vär­de­full be­sätt­ning. Därut­ö­ver od­la­des själv­fal­let mar­ker­na och går­den be­drev ett ak­tivt skogs­bruk. På Lofs­dal fanns an­ställ­da som fram­gångs­rikt sköt­te den ope­ra­ti­va verk­sam­he­ten.

Arndt in­såg ti­digt be­ty­del­sen av att di­ver­si­fi­e­ra verk­sam­he­ten, bland an­nat till fas­tig­hets­ut­hyr­ning. Det bi­drog till att Lofs­dal lyc­ka­des be­va­ra si­na många bygg­na­der och idag är en vac­ker hel­het. Här syns Arnd­ts sto­ra pas­sion för kul­tur­land­skap och hi­sto­risk bygg­nads­mil­jö. Han ut­gjor­de en fö­re­gång­a­re in­om jord­bru­kets mil­jö­vård och den eko­lo­gis­ka tu­ris­men i skär­går­den.

Arnd­ts in­sats in­om lant­bruk gick långt ut­ö­ver den eg­na går­den. 1975 ut­sågs han till di­rek­tör för an­ri­ka Fins­ka Hus­håll­nings­säll­ska­pet, jord­bru­kets råd­giv­nings­or­ga­ni­sa­tion i Åbo­land. Den be­fatt­ning­en

in­ne­ha­de han i he­la 27 år, en pe­ri­od då nä­ring­en ge­nom­gick sto­ra för­änd­ring­ar. Det är ing­en tve­kan om att han där gjor­de en vik­tig in­sats.

Med Par­gas som hem­ort un­der he­la sitt vux­na liv en­ga­ge­ra­de sig Arndt i an­ge­lä­gen­he­ter som gäll­de Åbo­land. Ge­nom sitt ar­be­te och oli­ka för­tro­en­de­upp­drag, bland an­nat in­om bank- och för­säk­rings­sek­torn ska­pa­de han många kon­tak­ter. Job­bet och er­fa­ren­he­ter­na från åren som lä­ra­re vid Hög­re Svens­ka Lant­bruks­läro­ver­ket, Skuf­fis, be­tyd­de att han på oli­ka sätt en­ga­ge­ra­de sig i jord­bruks­ut­bild­ning­en. Re­dan som ung ha­de han va­rit sam­hälls­en­ga­ge­rad, som med­lem av sty­rel­sen för Helsing­fors Uni­ver­si­tets stu­dent­kår och in­om Svensk Ung­dom, bland an­nat som med­lem av den ar­bets­grupp som gjor­de det förs­ta mil­jö­po­li­tis­ka pro­gram­met i Fin­land.

1996 blev Arndt ut­sedd till en av tolv med­lem­mar i Konst­sam­fun­det. Föl­jan­de år val­des han in i för­e­ning­ens sty­rel­se, som han var med­lem av fram till 2009.

De sista åren vack­la­de Arnd­ts häl­sa. Hans ork räck­te in­te läng­re till för de upp­drag och pro­jekt som va­rit hans driv­kraft i till­va­ron. Hans från­fäl­le un­der vår­vin­tern in­ne­bar att det in­te kom en en­da som­mar som han in­te fick till­bringa på sitt äls­ka­de Lofs­dal.

Vi är många som minns Arnd­ts fram­trä­dan­de ka­rak­tärs­drag: käns­lan för rätt­vi­sa och to­le­rans, vi­sio­nä­ren med den star­ka fram­tids­tron, per­so­nen med gott om­dö­me och den trev­li­ga säll­skaps­män­ni­skan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.