Tro och mobb­ning

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Sofia Tor­valds be­sö­ker stu­di­on för att dis­ku­te­ra tro och and­lig­het till­sam­mans med Ki­ke Ber­tell.

Det ska ock­så hand­la om mobb­ning ur ett köns­per­spek­tiv. Hur väl stäm­mer ste­re­o­ty­pi­er­na om myg­lan­de och ma­ni­pu­le­ran­de flic­kor samt ag­gres­si­va och våld­sam­ma poj­kar över­ens med verk­lig­he­ten? Eva Ke­la dis­ku­te­rar flic­kors och poj­kars be­te­en­de­möns­ter i mobb­nings­si­tu­a­tio­ner med Folk­häl­sans ex­per­ter. Sa­ra Sun­dell, sak­kun­nig in­om jäm­ställd­hets­frå­gor med barn och unga, och Jen­nie Stolz­mann-Fran­ken­haeu­ser, sak­kun­nig in­om mobb­nings­före­byg­gan­de ar­be­te bland små­barn, be­rät­tar vad forsk­ning be­rät­tar om mobb­ning. YLE Yle Vega lör­dag 10.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.